1-2018

1-2018
Veličina datoteke:
2.84 MB
Datum objave:
26 Juni 2018
Downloadi:
1311 x

Odluka o usvajanju Plana rada Općinskog organa uprave za 2018. godinu ..................................... 2
Odluka o rasporedu sredstava za finansiranje parlamentarnih grupa I pojedinaca u Općinskom
vijeću Sanski Most u fiskalnoj 2018. godini ..................................................................................... 3
Odluka o organizaciji i djelokrugu rada Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Sanski Most ...... 4
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o o korištenjujavnih površina na području općine Sanski
Most ............................................................................................................................................. 20
Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju-ustanovljenje prava služnosti
za izgradnju elektroenergetskog objekta dalekovoda 20 kV „Podvidača 4“ i TS „Podvidača 4“
općina Sanski Most ....................................................................................................................... 24
Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju-ustanovljenje prava služnosti
za izgradnju elektroenergetskog-magistralnog 10 (20) kV dalekovoda „Jelašinovci-Stanića Brdo“
općina Sanski Most ....................................................................................................................... 25
Odluka o usvajanju Prednacrta izmjena i dopuna Regulacionog plana „Lijeva obala 1“ Sanski Most .... 26
Odluka o usvajanju ažuriranog Programa kapitalnih investicija općine Sanski Most za period
2017-2022. godina ........................................................................................................................ 27
Zaključak o usvajanju Plana poslovanja za 2018. godinu JKP „Vodovod i kanalizacija“ doo
Sanski Most .................................................................................................................................. 43
Zaključak o usvajanju Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2018. godinu ....................... 44
Zaključak o usvajanju Programa rada sa Finansijskim planom JU „Općinski fond za komunalne
djelatnosti i infrastrukturu“ Sanski Most za 2018. godinu ............................................................. 45
Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća za 2017. godinu ...... 78
Zaključak o prihvatanju građanske inicijative za izmjenu naziva naseljenog mjesta ....................... 79