Na osnovu člana 29.stav 1. tačka 7. Zakona o zaštiti i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ( " Službene novine Federacije BiH" broj: 39/03, 22/06 i 43/10), člana 11. tačka 5. Odluke o organiziranju i funkcioniranju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Sanski Most ( "Službeni glasnik općine Sanski Most", br. 4/09), i člana 38. Statuta općine Sanski Most ( "Službeni glasnik općine Sanski Most", br. 4/08, 5/08, 5/09, 2/10, i 9/11),  a u vezi sa nastalom situacijom usljed pojave pandemije uzrokovane korona virusom (COVID 19), na prijedlog Općinskog štaba civilne zaštite općine Sanski Most, Općinski načelnik d o n o s i :

O D L U K U

proglašanju prestanka stanja nesreće uzrokovanu pojavom koronavirusa (COVID 19) na općine Sanski Most

I Ovom odlukom proglašava se prestanak stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području općine Sanski Most, koje je proglašeno Odlukom o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području općine Sanski Most, broj 07-02-1126/20, od 23.03.2020.godine

II Zadužuje se Općinski štabi civilne zaštite, kao i općinska epidemiološka služba da i dalje prate i procjenjuju stanje epidemiološke situacije na području općine i na bazi istog utvrđuju mjere i aktivnosti na sprečavanju širenja coronavirusa (COVID.19) Zadužuje se Općinska služba civilne zaštite da u slučaju potrebe stavi na raspolaganje snage i sredstva općinskih službi zaštite i spašavanja.

III Obavezuju se općinske službe za upravu, javna preduzeća, javne ustanove, udruženja građana, koje se u okviru svoje redovne djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem, da i dalje vrše dodatne poslove koji se odnose na otklanjanje posljedica koje su nastale djelovanjem nesreće.

OPĆINSKI NAČELNIK

Faris Hasanbegović, prof.