Geodetsko i imovinsko-pravni poslovi

Izvještaj o radu

2016

 

Načelnik službe: Azra Redžić – Gazibara

Telefon: +387 37 686 501

              +387 37 685 408 lokal 310

Fax:       +387 37 686 507

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

           Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

       

 

U okviru Općinske službe za geodetske i imovinsko – pravne poslove djeluju dvije (2) unutrašnje organizacione jedinice:

Odsjek za imovinsko-pravne poslove

Šef odsjeka: Teufik Hodžić

Telefon: +387 37 686 501

             +387 37 685 408 lokal 326

 Fax:     +387 37 686 507

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

           Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Odsjek za geodetske poslove

Šef odsjeka: Nidal Talić

Telefon: +387 37 686 501

             +387 37 685 408 lokal 317

 Fax:     +387 37 686 507

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

             Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Opis poslova i zadataka:

 • poslovi i zadaci upravnog rješavanja, normativno-pravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na svojinsko-pravne i druge stvarno-pravne odnose na nekretninama,
 • provođenje postupaka preuzimanja i dodjele zemljišta u svrhu planirane izgradnje, provođenje postupka utvrđivanja prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu, te utvrđivanja prvenstvenog prava korištenja zemljišta radi građenja,
 • provođenje postupka uređenja međa u gradskom građevinskom zemljištu privedenom namjeni po regulacionom planu,
 • provođenje postupka gubitka prava korištenja zemljišta radi građenja,
 • provođenje postupka utvrđivanja prava ranijih vlasnika nacionalizovanog zemljišta, utvrđivanja stvarnih služnosti, privremenog zauzimanja građevinskog zemljišta, pripremnih radnji i provođenje postupka eksproprijacije, deeksproprijacije i uzurpacije,
 • vršenje određenih poslova u postupku privatizacije i restitucije nekretnina,
 • obavljanje i imovinsko – pravnih poslova i vođenje evidencije u vezi sa nekretninama na kojima Općina ima pravo raspolaganja,
 • staranje o ubiranju i realizaciji budžetskih sredstava iz djelokruga Odsjeka,
 • izrada normativnih akata iz djelokruga Odsjeka koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik,
 • obavljaju se poslovi i zadaci upravnog rješavanja, normativno-pravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na svojinsko-pravne i druge stvarno-pravne odnose na nekretninama,
 • provođenje postupaka preuzimanja i dodjele zemljišta u svrhu planirane izgradnje, provođenje postupka utvrđivanja prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu, te utvrđivanja prvenstvenog prava korištenja zemljišta radi građenja,
 • provođenje postupka uređenja međa u gradskom građevinskom zemljištu privedenom namjeni po regulacionom planu,
 • provođenje postupka gubitka prava korištenja zemljišta radi građenja,
 • provođenje postupka utvrđivanja prava ranijih vlasnika nacionalizovanog zemljišta, utvrđivanja stvarnih služnosti, privremenog zauzimanja građevinskog zemljišta, pripremnih radnji i provođenje postupka eksproprijacije, deeksproprijacije i uzurpacije,
 • vršenje određenih poslova u postupku privatizacije i restitucije nekretnina,
 • obavljanje i imovinsko – pravnih poslova i vođenje evidencije u vezi sa nekretninama na kojima Općina ima pravo raspolaganja,
 • staranje o ubiranju i realizaciji budžetskih sredstava iz djelokruga Odsjeka,
 • izrada normativnih akata iz djelokruga Odsjeka koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik,
 • upravni i drugi stručni poslovi ,
 • geodetski poslovi,
 • poslovi premjera i održavanja katastra zemljišta,
 • uspostave katastra nekretnina,
 • uspostave i vođenja katastra komunalnih uređaja,
 • izdavanja prepisa posjedovnih listova, uvjerenja, kopija katastraskih planova i fotoskica,
 • provođenje tehničkih promjena i promjena korisnika u katastarskom operatu,
 • vještačenja za potrebe Odsjeka imovinsko – pravnih poslova i za potrebe izrade prostorno planske dokumentacije
 • vodi evidenciju izrađenih situacija na terenu, izvoda iz planova, urbanističko-tehničkih uslova i drugih crtanih materijala,

i svi drugi poslovi iz djelokruga rada Odsjeka i po nalogu Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Načelnika službe

 

INFO menu

budzetzagradjaneBanner

Video prezentacija

ekobisbanner

Općinski Načelnik

Faris Hasanbegovic
Načelnik općine
prof. Faris Hasanbegović

RTV Sana | sanartv.ba

Lista Projekata

turistguidelogo

ecommerce

servis48

PROMOTIVNI VIDEO INVESTICIONI POTENCIJALI