Pravilnik

Na osnovu člana 15 stav 1 alineja druga Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 49/06 i 51/09), a u vezi sa članom 15 stav 1. Zakona o mladima Federacije BiH (Službene novine FBIH, broj 36/10) i članom 38 Statuta općine Sanski Most (“Službeni glasnik općine Sanski Most”, broj: 04/08, 05/08, 05/09, 02/10 i 09/11),  Općinski načelnik  općine Sanski Most,  

d o n o s i :

 

PRAVILNIK  O  VOĐENJU SPISKA OMLADINSKIH

UDRUŽENJA NA PODRUČJU OPĆINE  SANSKI MOST

 

POGLAVLJE I - OPĆE ODREDBE

 

Član 1.

(Predmet)

Ovim pravilnikom propisuju se postupak i način upisa u spisak omladinskih udruženja koja imaju sjedište ili registriran ured na području općine Sanski Most, način podnošenja zahtjeva za upis u spisak omladinskih udruženja, potrebni obrasci, te druga pitanja od značaja za vođenje spiska omladinskih udruženja u skladu sa Zakonom o mladima Federacije BiH(u daljnjem tekstu: Zakon).

 

Član 2.

 

 (Omladinsko udruženje)

 

(1)       „Omladinsko udruženje“, prema Zakonu, označava udruženje čije članstvo i organe upravljanja čine dvije trećine mladih, čije su aktivnosti i statutarne djelatnosti većinom usmjerene na mlade, a koje se osniva, registrira, djeluje i prestaje postojati u skladu sa zakonom na osnovu kojeg je registrirano.

 

 (2)       Međunarodna udruženja ne mogu dobiti status omladinskog udruženja ako nisu registrirana i u Bosni i Hercegovini.

 

Član 3.

 (Neformalna grupa mladih)

  (1)     Neformalna grupa mladih općine Sanski Most jeste grupa čije dvije trećine članstva čine mladi ljudi koji imaju prebivalište na području općine Sanski Most i čije su aktivnosti podržane od općine.

  (2)     Neformalne grupe mladih trebaju imati administrativnu podršku nekog omladinskog udruženja s područja općine Sanski Most.

 

Član 4.

 

 (Nadležna općinska služba)

 

 (1)      Općinska služba za opću upravu i društvene djelatnosti nadležna je za vođenje spiska omladinskih udruženja (u daljnjem tekstu: Služba).

 

 (2)      Služba će voditi spisak omladinskih udruženja iz razloga transparentnosti, saradnje, podrške i partnerstva.  

 

(3)      Služba će voditi spisak neformalnih grupa mladih čije su aktivnosti podržane od općine Sanski Most.

 

Član 5.

 

 (Obaveze omladinskih udruženja)

 

 (1)     Omladinska udruženja koja žele predlagati projekte za mlade ili biti član vijeća mladih općine Sanski Most  dužna su se upisati u spisak omladinskih udruženja općine.

 

 (2)     Omladinsko udruženje upisano u spisak omladinskih udruženja općine Sanski Most dužno je  uputiti poziv općinskom službeniku za mlade za prisustvo izvještajnim i izbornim skupštinama udruženja kao i Službi dostaviti zapisnik sa svake izborne skupštine sa spiskom članova organa upravljanja i članova omladinskog udruženja sa datumima rođenja istih.

 

 (3)     Omladinsko udruženje upisano u spisak omladinskih udruženja dužno je Službi do 28. februara dostaviti godišnji izvještaj o radu za prošlu kalendarsku godinu.

 

 (4)     Omladinsko udruženje nakon dobivanja budžetskih sredstava općine Sanski Most iz granta za omladinske projekte dužna su podnijeti pisani izvještaj Službi o namjenskom trošenju budžetskih sredstava i to najkasnije u roku od 30 dana od dana utroška ovih sredstava.

 

POGLAVLJE II- UPIS U SPISAK OMLADINSKIH UDRUŽENJA

 

Član 6.

 

 (Podnošenje zahtjeva za upis u spisak)

 

 (1)     Zahtjev za upis u spisak podnosi se Službi, nakon upisa udruženja u registar koji vodi nadležno ministarstvo pravde.

 

 (2)     Zahtjev za upis u spisak omladinskih udruženja potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje omladinskog udruženja

 

 (3)     Zahtjev se, prema vrsti podataka koji se unose, sastoji od tri dijela, i to:

 

 a) podaci o omladinskom udruženju,

 

 b) podaci o licu ovlaštenom za zastupanje i predstavljanje,

 

 c) podaci o upravnom odboru i skupštini.

 

  (4)     Zahtjev i dokumentacija iz Pravilnika podnose se Službi u jednom primjerku, i to na obrascu 1.

 

 (5)     Podaci koji su upisani u zahtjev moraju biti istovjetni sa odredbama Statuta, odlukama i zaključcima organa upravljanja omladinskog udruženja na koje se podaci odnose.

 

Član 7.

 

 (Zahtjev za upis u spisak)

 

 (1)     Uz zahtjev iz Člana 6 stav (3) za upis u spisak omladinskog udruženja prilažu se:

 

 ·         rješenje o registraciji

 

 ·         osnivački akt

 

 ·         statut

 

 (2)     Prilozi se podnose u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

 Član 8.

 

 (Donošenje odluke)

 

(1)     Ako zahtjev subjekta upisa ne ispunjava uvjete propisane zakonom i ovim Pravilnikom ili ako zahtjev nije potpun, Služba će obavještenjem, pozivom na ispravku upozoriti podnosioca na dopunu zahtjeva, te odrediti rok za dopunu  koji ne može biti kraći od 30 dana od dana prijema obavještenja.

 

(2)     Ako subjekt upisa ne otkloni nedostatke u određenom roku, Služba će odlukom odbaciti zahtjev.

 

Član 9.

 

 (Izdavanje potvrde)

 

(1)     Služba izdaje potvrdu omladinskom udruženju kao dokaz za upis u spisak.

 

 (2)     Potvrda se izdaje na obrascu 2.

 

 (3)     Potvrda sadrži sljedeće podatke:

 

 a) naziv i adresa omladinskog udruženja,

 

b) upisni broj pod kojim je izvršen upis u spisak,

 

c) datum upisa u spisak,

 

d) potpis ovlaštene osobe.

 

POGLAVLJE III - NAČIN POPUNJAVANJA OBRAZACA

 

Član 10.

 

 (Popunjavanje obrazaca)

 

 (1)     Obrazac se popunjava na računaru na jednom od tri službena jezika koja su u upotrebi u Bosni i Hercegovini.

 

 (2)     Obrasci propisani ovim Pravilnikom čine njegov sastavni dio.

 

 POGLAVLJE IV - VOĐENJE SPISKA I ZBIRKA ISPRAVA

 

Član 11.

 

 (Upisni list)

 

 (1)      Spisak se sastoji od upisnih listova u koje se upisuju: naziv i skraćeni naziv omladinskog udruženja, datum osnivanja, područje djelovanja, upisni  broj i datum upisa, redni broj, sjedište i broj telefona, jedinstveni identifikacijski broj, broj i datum rješenja o upisu u  registar, lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje, broj i datum akta upisa u spisak i napomena.

 

 (2)      Izgled upisnog lista utvrđen je obrascem 3.

 

Član 12.

 

 (Upisni uložak )

 

Upisni uložak obilježava se posebnim brojem pod kojim se vodi omladinsko udruženje.

 

Član 13.

 

 (Upisni broj)

 

Upisni broj omladinskog udruženja je broj koji se dodjeljuje omladinskom udruženju prilikom upisa. Jednom dodijeljen upisni broj se ne mijenja niti se nakon prestanka rada omladinskog udruženja dodjeljuje nekom drugom omladinskom udruženju.

 

Član 14.

 

(Zbirka isprava)

 

Zbirka isprava u pisanom obliku vodi se za svako omladinsko udruženje u spisku omladinskih udruženja.

 

Član 15.

 

 (Sadržaj zbirke isprava)

 

 (1)     Zbirka isprava sadrži: zahtjev za upis u spisak, osnivački akt, statut, rješenje o registraciji, podatke o osnivaču (obrazac 1), popis članova i organa upravljanja (obrazac 1), predstavljanja omladinskog udruženja (obrazac 1), spisak lica ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje (obrazac 1).

 

 (2)     Zbirka isprava propisana Pravilnikom čuva se trajno.

 

 Član 16.

 

 (Javnost spiska)

 

 (1)     Spisak omladinskih udruženja  je javan.

 

 (2)     Svako lice ima pravo uvida u podatke upisane u spisak omladinskih udruženja  u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama.

 

 POGLAVLJE VI - POSTUPAK BRISANJA IZ SPISKA

 

Član 17.

 

 (Upis brisanja iz spiska omladinskog udruženja)

 

 (1)     Iz spiska se briše omladinsko udruženje ako:

 

a) se izbriše iz registra nadležnog ministarstva pravde,

 

b) podnese zahtjev za brisanje iz spiska omladinskog udruženja općine,

 

 c) ne dostavi dokumentaciju iz člana 5 stav 2 , 3  i 4 ovog Pravilnika,

 

 d) ako udruženje prestane biti omladinsko udruženje u skladu sa Zakonom.

 

 (2)     Kada Služba utvrdi postojanje jedne od činjenica iz stava (1) ovog člana donosi odluku o brisanju omladinskog udruženja iz spiska omladinskih udruženja općine Sanski Most.

 

 

POGLAVLJE VII - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 18.

 

 (Dostupnost obrazaca)

 

Ovaj pravilnik s potrebnim obrascima dostupan je javnosti na web-stranici općine Sanski Most.

 

Član 19.

 

 (Stupanje na snagu )

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01- 02-2406/13                                                                  

 

 Datum: 08.11.2013.godine.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Prim. dr. Mustafa  Avdagić

 

 

 

INFO menu

budzetzagradjaneBanner

Video prezentacija

ekobisbanner

Općinski Načelnik

Faris Hasanbegovic
Načelnik općine
prof. Faris Hasanbegović

RTV Sana | sanartv.ba

Lista Projekata

servis48

PROMOTIVNI VIDEO INVESTICIONI POTENCIJALI