Na osnovu člana 73. do 76. Zakona o državnoj službi u Unsko sanskom kantonu ("Službeni glasnik USK". br. 14/17. 15/20), i Odluke o potrebi prijema namještenika u radni odnos broj: 01-30-1198/22, od 29.03.2022. godine. Jedinstveni općinski organ uprave općine Sanski Most sa sjedištem u Sanskom Mostu na adresi Trg Ljiljana 1, objavljuje:


JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom općinskom organu uprave, općine Sanski Most


I NAZIV RADNOG MJESTA

1. Viši referent za poslove obračuna plate i glavne blagajne 1 izvršilac (na neodređeno vrijeme)

2. Vozač motornog vozila I izvršilac (na neodređeno vrijeme)

3. Higijeničarka 2 izvršioca (na neodređeno vrijeme)

 

 

Detalje konkursa možete preuzeti OVDJE.