Na osnovu člana 3. Uredbe o utvrđivanju značajnih datuma na području Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik USK“ broj: 8/98) i člana 24. Statuta općine Sanski Most („Službeni glasnik općine Sanski Most“ broj 4/08, 5/08, 5/09 i 2/10) na 21. sjednici Općinskog vijeća Sanski Most od 06.07.2010.godine donesena je:

O D L U K A
o utvrđivanju značajnih datuma za
općinu Sanski Most

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se značajni datumi za općinu Sanski Most i način njihovog obilježavanja.

Član 2.

Kao značajni datumi utvrđuju se:

  1. 1.       10. Oktobar – dan oslobođenja Sanskog Mosta,
  2. 2.       20. Oktobar – dan oslobođenja u 2. svjetskom ratu,
  3. 3.       07. Mart – dani sjećanja na gen. Mehmeda Alagića,
  4. 4.       25. Maj – dani stradanja građana Sanskog Mosta,
  5. 5.       PRVI VIKEND U JUNU – dani otpora „Galaja“,
  6. 6.       30. Juni – drugo zasjedanje ZAVNOBiH-a,
  7. 7.       20. Juli – Listina Beele IV – prvo spominjanje grada na Sani – „Zana“, Dan rijeke Sane i „Ljeto na Sani“.

Član 3.

U dane značajnih datuma obavezno je isticanje zastave općine Sanski Most i zastave Bosne i Hercegovine na zgradama javnih institucija.
Općinski načelnik će za svaki datum utvrđen u članu 1. ove Odluke donijeti prigodan program obilježavanja istog.

Član 4.

Mjesne zajednice mogu, na organima mjesne zajednice donijeti odluku o značajnim datumima za područje te mjesne zajednice.

Član 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, stavlja se van snage Odluka o utvrđivanju datuma i manifestacija za općinu Sanski Most („Službeni glasnik općine Sanski Most“ broj 42/02).

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku općine Sanski Most“.

Broj: 07-02-2026/10                                                                                                                     Presjedavajući O.V
Datum: 07.06.2010.godine                                                                                                            Praštalo Drago