NACRT 

Na osnovu člana VI (2). Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, , poglavlja IV člana 1. , poglavlja VI, odjeljak A, člana 11.b. Ustava Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ , br.1/04 i 11/04), člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj 49/06),  člana  24, 26. i 123. Statuta Općine Sanski Most  („Službeni glasnik Općine Sanski Most“, broj 4/08, 5/08, 5/09, 2/10 i 9/11) u vezi sa članom 1. Stav 2. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Sanski Most („Službeni glasnik Općine Sanski Most“, broj:04/17), Općinsko vijeće na svojoj 19 redovnoj sjednici održanoj dana 26.04.2018.godine, utvrđuje:

S T A T U T

OPĆINE  SANSKI MOST

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Predmet Statuta)

(1) Ovim Statutom, u skladu sa Ustavom i zakonom, bliže se uređuju pitanja samoupravnog djelokruga, statusna obilježja, organi, neposredno učešće građana u odlučivanju, mjesna samouprava, imovina i finansiranje, propisi i drugi akti, donošenje i promjena statuta, javnost rada i informisanje, odnos jedinica lokalne samouprave i građana, nadzor nad organima uprave odnos i saradnja sa federalnim i kantonalnim vlastima, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje lokalne samouprave.

(2) Sve imenice upotrebljene u ovom Statutu u muškom ili ženskom rodu odnose se na oba spola.

 

Član 2.

(Definicija Općine)

(1) Općina Sanski Most (u daljem tekstu: Općina) je jedinica lokalne samouprave uspostavljena zakonom, sa pravima i obavezama utvrđenim Ustavom, zakonom i ovim Statutom, koja predstavlja građane Općine Sanski Most, štiti njihov interes i promoviše razvoj.

            (2) Općina je dio državnog teritorija Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, a u sastavu Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu: Kantona).

(3) Općina Sanski Most ima svojstvo pravnog lica.

 

Član 3.

(Primjena i poštivanje prava i sloboda građana)

(1) U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Općina će poštovati temeljna prava i slobode svakog svoga građanina i konstitutivnih naroda: Bošnjaka, Hrvata i Srba zajedno sa ostalim, te će osigurati u najvećoj mogućoj mjeri njihovu zastupljenost u skladu sa članom IX 11. a. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

(2) Tom cilju Općina će osigurati jednaka prava i zalagati se za jednake životne uvjete svih svojih građana, uvažavajući nacionalni, vjerski i kulturni identitet i podsticat će njihov miroljubivi suživot.

DIO DRUGI – STATUSNA OBILJEŽJA OPĆINE

Član 4.

(Naziv i sjedište Općine)

(1) Službeni naziv općine je Općina Sanski Most.

(2) Sjedište općine je u Sanskom Mostu u ulici Titova broj 3.

 
Član 5.

                                                                  (Područje općine)

 (1) Područje Općine Sanski Most je dio državnog teritorija Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine.

(2) Područje Općine Sanski Most obuhvata naseljena mjesta: Batkovci, Bjeline, Bojište, Bosanski Milanovac, Bošnjaci, Brdari, Čaplje, Demiševci, Djedovača, Donja Kozica, Donja Tramošnja,Donji Dabar, Donji Kamengrad, Donji Lipnik, Dževar, Đurići, Fajtovci, Glavice, Gorice, Gornja Kozica, Gornja Tramošnja, Gornji Dabar, Gornji Kamengrad, Gornji Lipnik, Grdanovci, Hadrovci, Hrustovo, Husimovci, Ilidža, Jelašinovci, Kijevo, Kljevci, Koprivna, Kozin, Krkojevci, Kruhari, Lukavice, Lušci Palanka, Lužani, Majkić Japra Donja, Majkić Japra Gornja, Miljevci, Modra, Mrkalji, Naprelje, Okreč, Otiš, Pobriježje, Podlug, Podovi, Podvidača, Poljak, Praštali, Sanski Most, Sasina, Skucani Vakuf, Slatina, Stara rijeka, Stari Majdan, Suhača, Šehovci, Škrljevita, Tomina, Trnova, Usorci, Vrhpolje i Zenkovići.

(3) Granice općine Sanski Most utvrđene su federalnim zakonom i drugim federalnim propisima.

(4) Područje Općine, njen naziv i sjedište mogu se izmijeniti u skladu sa Ustavom, zakonom i drugim propisima  s tim da općinske granice ne mogu biti izmijenjene bez prethodne saglasnosti Općinskog vijeća.

            (5) U postupku davanja saglasnosti iz prethodnog stava, Općinsko vijeće može zatražiti i lično izjašnjavanje građana s područja Općine Sanski Most na neki od propisanih načina regulisanih u poglavlju IX ovog Statuta.

Član 6.

(Grb i zastava Općine)

(1) Općina ima grb, zastavu i pečat.

            (2) Opis i upotreba grba i zastave uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

 

Član 7.

(Pečat Općine)

(1) Općina ima pečat okruglog oblika promjera 30 mm i 50 mm.

            (2) Sadržaj pečata, izrada pečata, način vođenja evidencija o pečatima u upotrebi, način uništavanja pečata i drugih pitanja od značaja za izradu i korištenja pečata uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.            

            (3) Pečatom Općine se potvrđuje izvornost službenih akata Općine i njenih organa.

Član 8.

(Dan Općine)

Dan Općine je 10. Oktobar koji je vezan za Dan oslobođenja općine Sanski Most u toku odbrambeno - oslobodilačkog rata 92-95.

Član 9.

(Službeni jezici i službena pisma)

(1) Službeni jezici u Općini su: bosanski, hrvatski i srpski jezik.

(2) Službena pisma su latinica i ćirilica.

(3) Ostali jezici se mogu koristiti kao sredstva komuniciranja.

DIO TREĆI - SAMOUPRAVNI  DJELOKRUG OPĆINE

Član 10.

(Odlučivanje o poslovima iz samoupravnog djelokrugu)

Općina samostalno odlučuje o poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga i podliježe samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih organa.

Član 11.

(Poslovi iz vlastite nadležnosti Općine)

(1) Općina ima nadležnosti ustanovljene Ustavom i zakonom i ima pravo baviti se svim pitanjima od lokalnog značaja koja nisu isključena iz njene nadležnosti, niti dodijeljena u nadležnost neke druge vlasti na osnovu Ustava i zakona.

(2) Općina je samostalna u odlučivanju o pitanjima iz vlastitih nadležnosti, koje ne mogu biti ograničene ili uskraćene od strane kantonalnih vlasti, osim u slučajevima i u okvirima utvrđenim Ustavom i zakonom.

(3) U vlastite nadležnosti Općine posebno spadaju:

 1. osiguranje i zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda u skladu sa Ustavom;
 2. donošenje budžeta Općine;
 3. donošenje programa i planova razvoja Općine i stvaranje uvjeta za privredni razvoj i zapošljavanje;
 4. utvrđivanje i provođenje politike uređenja prostora i zaštite čovjekove okoline;
 5. donošenje prostornih, urbanističkih i provedbenih planova, uključujući zoniranje;
 6. utvrđivanje i provođenje stambene politike i donošenje programa stambene i druge izgradnje;
 7. utvrđivanje politike korištenja i utvrđivanje visine naknada za korištenje javnih dobara;
 8. utvrđivanje i vođenje politike raspolaganja, korištenja i upravljanja građevinskim zemljištem;
 9. utvrđivanje politike upravljanja i raspolaganja imovinom Općine;
 10. utvrđivanje politike upravljanja prirodnim resursima Općine i raspodjele sredstava ostvarenih na osnovu njihovog korištenja;
 11. upravljanje, finansiranje i unapređenje djelatnosti i objekata lokalne komunalne infrastrukture:
 • vodosnabdijevanje, odvođenje i prerada otpadnih voda,
 • prikupljanje i odlaganje čvrstog otpada,
 • održavanje javne čistoće,
 • gradska groblja,
 • lokalni putevi i mostovi,
 • ulična rasvjeta,
 • javna parkirališta i parkovi,
 1. organiziranje i unapređenje lokalnog javnog prijevoza;
 2. osnivanje i  utvrđivanje  politike  predškolskog  obrazovanja,  unapređenje  mreže  ustanova,  te upravljanje i finansiranje javnih ustanova predškolskog obrazovanja;
 3. osnivanje, upravljanje, finansiranje i unapređenje ustanova osnovnog obrazovanja;
 4. osnivanje, upravljanje, finansiranje i unapređenje ustanova i izgradnja objekata za zadovoljavanje potreba stanovništva u oblasti kulture i sporta;
 5. ocjenjivanje rada ustanova i kvaliteta usluga u djelatnosti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja, kulture i sporta te osiguranje finansijskih sredstava za unapređenje njihovog rada i kvaliteta usluga u skladu sa potrebama stanovništva i mogućnostima Općine;
 6. analiza stanja javnog reda i mira, sigurnosti ljudi i imovine, te predlaganje mjera prema nadležnim organima za ova pitanja;
 7. organiziranje, provođenje i odgovornost za mjere zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda i prirodnih nesreća;
 8. uspostavljanje i vršenje inspekcijskog nadzora nad  izvršavanjem propisa iz  vlastitih nadležnosti Općine;
 9. donošenje propisa o porezima, naknadama, doprinosima i taksama iz nadležnosti Općine;
 10. raspisivanje referenduma za područje Općine;
 11. raspisivanje javnog zajma i odlučivanje o zaduženju Općine;
 12. poduzimanje mjera za osiguranje higijene i zdravlja;
 13. osiguranje uvjeta rada lokalnih radio i TV stanica u skladu sa Zakonom;
 14. osiguravanje i vođenje evidencija o ličnim stanjima građana i biračkih spiskova;
 15. poslovi iz oblasti premjera i katastra zemljišta i evidencija o nekretninama;
 16. organiziranje efikasne lokalne uprave prilagođene lokalnim potrebama;
 17. uspostavljanje organizacije mjesne samouprave;
 18. zaštita životinja.

Član 12.

(Povjeravanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine)

       (1) Općina pored vlastitih nadležnosti izvršava i poslove federalnih i kantonalnih vlasti koje joj te vlasti povjere u skladu sa zakonom, pri čemu se posebno vodi računa o principu supsidijarnosti i sposobnosti općine da te poslove efikasno obavlja.

       (2) Izvršavanje nadležnosti iz prethodnog stava ovisi od nivoa dodijeljenih, odnosno ustupljenih sredstava za izvršavanje tih nadležnosti.

DIO ČETVRTI -  ORGANI OPĆINE

Član 13.

(Organi općine)

Organi Općine su:

 1.  1. Općinsko vijeće i
 2. 2. Općinski načelnik

 

Član 14.

(Podjela nadležnosti iz samoupravnog djelokruga Općine)

(1) Ovlaštenja i obaveze koje proizilaze iz samoupravnog djelokruga Općine podijeljene su između predstavničkog organa Općinskog vijeća i izvršnog organa Općinskog načelnika.

(2)  Ukoliko zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno koji je organ nadležan za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, svi poslovi i zadaci što se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga Općine (normativne naravi) u nadležnosti su Općinskog vijeća, a svi izvršni poslovi i zadaci u nadležnosti su Općinskog načelnika.

(3) Ako se radi o izvršnim poslovima, a nije određena nadležnost za njihovo obavljanje, nadležna je služba koju ovlasti Općinski načelnik.

POGLAVLJE I. OPĆINSKO VIJEĆE

Član 15.

(Općinsko vijeće)

(1) Općinsko vijeće je predstavnički organ građana Općine Sanski Most i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način i po postupku određenom  zakonom.

Član  16.

(Općinski vijećnici)

(1) Za općinskog vijećnika može biti izabran građanin, državljanin  Bosne i Hercegovine  koji ima prebivalište na području općine Sanski Most  i koji ima opće biračko pravo propisano zakonom Federacije Bosne i Hercegovine koji reguliše ovu oblast.

            (2) Nespojive su funkcije Općinskog načelnika i  rukovodećih i drugih državnih službenika sa funkcijom općinskog vijećnika.

Član  17.

(Broj članova Općinskog vijeća)

Općinsko vijeće broji 31 ( tridesetjedan) vjećnika.

 

Član  18.

(Konstituiranje Općinskog vijeća)

 Općinsko vijeće se konstituira izborom predsjedavajućeg Općinskog vijeća na prvoj sjednici na kojoj je prisutna većina izabranih općinskih vijećnika.

Član 19.

(Obaveze vijećnika)

(1) Vijećnik vrši svoje dužnosti prema svom slobodnom uvjerenju u okvirima Ustava i Zakona, a na dobrobit svih građana Općine.

(2) Vijećnik se u javnom životu treba ponašati u skladu sa Etičkim kodeksom vijećnika koji donosi vijeće.

(3) Vijećnik odgovara za ustavnost i zakonitost akata koje donosi Općinsko vijeće.

Član 20.

(Mandat vijećnika)

(1) Mandat vijećnika je četiri godine.

(2) Mandat vijećnika prestaje u slučajevima utvrđenim Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.

(3) Općinski vijećnik dužan je podnijeti ostavku na svaku od nespojivih funkcija u skladu sa posebnim zakonom, prije preuzimanja mandata vijećnika.

(4) Po utvrđivanju sukoba interesa od strane Centralne izborne komisije  Općinsko vijeće će donijeti odluku o prestanku mandata  općinskom vijećniku.

Član 21.

(Pravo na naknadu)

            Općinski vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu sa zakonom i posebnom odlukom općinskog vijeća.

Član 22.

(Prava vijećnika)

 • U vršenju svoje dužnosti vijećnik ima pravo:
 1. da prisustvuje sjednici Vijeća i radnog tijela Vijeća čiji je član i da učestvuje u njihovom radu i odlučivanju,
 2. da prisustvuje sjednici radnog tijela čiji nije član bez prava odlučivanja,
 3. da pokreće inicijative za razmatranje i rješavanje određenih pitanja i daje prijedloge za donošenje akata iz nadležnosti Vijeća,
 4. da pokreće inicijative i daje prijedloge za unapređivanje rada Vijeća i radnih tijela,
 5. da u postupku pripremanja i donošenja Programa rada, Vijeću predlaže unošenje u Program rada pitanja od interesa za građane čije interese predstavlja u Vijeću,
 6. da pokreće raspravu o sprovođenju utvrđene politike, izvršavanju zakona, drugih propisa i općih akata i predlaže mjere za sprovođenje politike i izvršavanje akata,
 7. da predlaže raspravu o pitanjima koja se odnose na rad Općinskog načelnika, općinskih službi za upravu i radnih tijela Vijeća,
 8. da izvršava zadatke koje mu u okviru svog djelokruga povjeri Vijeće ili radno tijelo čiji je član,
 9. da postavlja pitanja, zahtjeva objašnjenja i traži obavještenja od izvršno – upravnog organa Općine, u okviru djelokruga Vijeća,
 10. da učestvuje u obavještavanju građana i njihovih organizacija i zajednica o pitanjima o kojima se raspravlja i odlučuje u Vijeću, o radu Vijeća i svom radu, na mjesnim zborovima građana i drugim oblicima učešća građana u ostvarivanju lokalne samouprave,
 11. da izvršava i druga prava i dužnosti utvrđena Ustavom, zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

Član 23.

(Legitimacija vijećnika)

       (1) Vijećniku se izdaje legitimacija.

(2) Legitimacija vijećnika se ne smije ustupiti drugim osobama. Vijećnici su dužni starati se o korištenju i čuvanju legitimacije. O izdavanju i evidenciji izdanih legitimacija stara se sekretar Općinskog vijeća. Sadržina i oblik legitimacije, te način vođenja evidencije izdanih legitimacija uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Član 24.

(Nadležnosti općinskog vijeća)

Općinsko vijeće funkciju vlasti vrši kroz kreiranje politike Općine i odlučivanje o pitanjima iz svoje nadležnosti, a posebno je nadležno za:

 1. pripremanje i dvotrećinskom većinom glasova donošenje statuta Općine,
 2. donošenje budžeta Općine i usvajanje izvještaja o izvršenju budžeta Općine,
 3. donošenje razvojnih,  prostornih  i  urbanističkih  planova  i  programa,  te  provedbenih  planova, uključujući zoniranje,
 4. donošenje propisa o porezima, taksama, naknadama i doprinosima Općine u skladu sa zakonom,
 5. donošenje odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom Općine,
 6. donošenje odluke o zaduživanju,
 7. donošenje programa uređenja građevinskog zemljišta,
 8. donošenje plana o korištenju javnih površina,
 9. donošenje odluka organizacije mjesne samouprave, odnosno o mreži i organizaciji mjesnih zajednica i nazivima ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta,
 10. donošenje odluka o članstvu Općine  u organizaciji općina  i gradova i o udruživanju u savez  i organizacije,
 11. donošenje odluke o proglašenju praznika Općine,
 12. donošenje odluka o nagradama i priznanjima Općine,
 13. biranje i razrješavanje predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća,
 14. donošenje odluka o prihvaćanju inicijative za pokretanje postupka opoziva općinskog načelnika i provođenje postupka,
 15. osniva radna tijela vijeća te bira i razrješava njihove članove,
 16. imenuje, bira i razrješava druge osobe određene zakonom, statutom i odlukom,
 17. donošenje poslovnika o svom radu,
 18. odlučuje o povjeravanju javnih ovlaštenja iz samoupravnog djelokruga Općine u skladu sa zakonom,
 19. osniva preduzeće i ustanove  i druga pravna lica  za obavljanje komunalnih, društvenih,privrednih i drugih   djelatnosti od interesa za Općinu, te odlučuje o njihovim statusnim  promjenama u skladu sa zakonom,
 20. ocjenjuje rad ustanova i kvalitet usluga u djelatnosti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja kulture i sporta najmanje jednom godišnje, te osigurava finasijska  sredstva za unapređenje njihovog rada i kvaliteta u sluga u skladu  sa potrebama stanovništva i mogućnostima Općine,
 21. analizira stanje javnog reda i mira , sigurnosti ljudi i imovine najmanje jednom godišnje , te predlaže mjere prema nadležnim organima,
 22. obavljanje i drugih poslova utvrđenih zakonom i statutom.

Član 25.

(Javnost rada)

(1) Rad Općinskog vijeća je javan.

(2) Izuzetno u skladu sa Poslovnikom Općinskog vijeća Općinsko vijeće može odlučiti da određena pitanja razmatra bez prisustva javnosti.

Član 26.

(Donošenje odluka)

 (1) Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ukupnog broja vijećnika, osim u slučajevima propisanim ovim statutom.

(2) Statut Općine, odluku o osnivanju odnosno ukidanju mjesne zajednice, odluku o raspisivanju referenduma, te odluku o prenošenju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom ukupnog broja izabranih vijećnika.

Član 27.

(Sazivanje prve sjednice novog saziva Općinskog vijeće)

(1) Prva sjednica Općinskog vijeća, u novom sazivu, održat će se najkasnije trideset dana nakon potvrđivanja rezultata izbora.

(2) Prvu sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjedavajući, odnosno zamjenik predsjedavajućeg prethodnog saziva a njome predsjedava najstariji vijećnik novog saziva sve do izbora novog predsjedavajućeg Općinskog vijeća.

(3)  Ako se sjednica ne sazove na način iz stava 2. ovog člana, sjednicu će  sazvati najstariji vijećnik novog saziva.

(4) Općinsko vijeće je konstituisano polaganjem svečane zakletve i  izborom predsjedavajućeg Općinskog vijeća.

Član 28.

(Predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg Općinskog vijeća)

(1) Općinsko vijeće ima predsjedavajućeg Općinskog vijeća i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća koje Općinsko vijeće bira iz reda svojih vijećnika većinom glasova svih vijećnika, po postupku utvrđenom Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

(2) Predsjedavajući Općinskog vijeća i Općinski načelnik ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda, odnosno reda ostalih, ako je Vijeće konstituisano od više konstitutivnih naroda, izuzev ukoliko jedan kostitutivni narod čini više od 80% stanovnika prema posljednjem popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini.

(3) Prilikom predlaganja izbora predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća osigurat će se u najvećoj mogućoj mjeri ravnopravna zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih, te ravnopravnost spolova.

 (4) Presjedavajući Općinskog vijeća predstavlja Općinsko vijeće i rukovodi njegovim radom, a u okviru prava i dužnosti Općinskog vijeća.

(5) Ukoliko se profesionalizuje, koeficijent za obračun plate Predsjedavajućeg Općinskog vijeća utvrđuje se odlukom   Vijeća.   Navedenom   odlukom   utvrđuju   se   pitanja   vezana   za   primanja   koja   mu   po   osnovu profesionalizacije pripadaju, kao i pitanja kojima se uređuje radno-pravni status.

(6) Na prava i obaveze koje se odnose na radno pravni status presjedavajućeg ili zamjenika presjedavajućeg Općinskog vijeća, ako nisu uređene posebnim zakonom, primjenjuju se propisi kojima se uređuje status državnih službenika, opći propisi i kolektivni ugovor.

(7) Zamjenik  predsjedavajućeg  zamjenjuje  predsjedavajućeg  vijeća  u  slučaju  njegove  odsutnosti  ili spriječenosti da obavlja svoju dužnost i pomaže predsjedavajućem vijeća u vršenju njegove dužnosti.

Član 29.

(Stručna služba Općinskog vijeća)

(1) Za obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova u vezi sa radom općinskog vijeća obrazuje se Stručna služba Općinskog vijeća u skladu sa zakonom i drugim propisima.

(2) Stručnom službom rukovodi sekretar Općinskog vijeća.

(3) Sekretar Općinskog vijeća je rukovodeći  državni službenik, sekretar sa posebnim zadatkom  i za svoj rad i rad Stručne službe Općinskog vijeća odgovara Općinskom vijeću.

(4) Unutrašnja organizacija i način rada Stručne službe Općinskog vijeća uređuje se odlukom o osnivanju i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Stručne službe za poslove Općinskog vijeća.

(5) Izbor i razrješenje sekretara Vijeća vrši se u skladu sa Zakonom o državnoj službi USK-a, Federacije BiH i drugim propisima.

(6) Organizacija i rad Službe utvrđuje se Pravilnikom o organizaciji, djelokrugu rada i sistematizaciji radnih mjesta Stručne službe za poslove općinskog vijeća Sanski Most.

Član 30.

(Prava i dužnosti predsjedavajućeg Općinskog vijeća i njegovog zamjenika)

       Prava i dužnosti predsjedavajućeg Općinskog vijeća i njegovog zamjenika utvrđuju se Poslovnikom o radu Općinskog  vijeća.

Član 31.

(Stalna i povremena tijela Općinskog vijeća)

(1) Općinsko vijeće osniva stalna, povremena i privremena radna tijela.

(2) Stalna radna tijela Općinskog vijeća razmatraju nacrte i prijedloge odluka i drugih akata, te druga pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća i o kojima daju mišljenja i prijedloge.

(3) Povremena radna tijela osnivaju se radi razmatranja ili stručne obrade pojedinog pitanja odnosno izrade prijedloga pojedinih akata (savjeti, odbori i radne grupe i komisije).

       (4)Privremena radna tijela osnivaju  se po iskazanoj potrebi koju utvrđuje Vijeće.

(5)Sastav, broj članova, djelokrug rada radnih tijela iz stava 2 i 3. ovog člana utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća, a sastav tijela (imena članova radnog tijela, profesiju  člana), precizno  navedeno područje djelovanja radnog tijela,  duljinu mandata privremenog tijela, zadatke i ovlaštenja koja tijelo dobiva od Vijeća i sredstva potrebna za rad radnog tijela iz stava 4. ovog člana utvrđuje se Odlukom o osnivanju privremenog radnog tijela koju donosi Općinsko vijeće.

(6) Prilikom imenovanja članova stalnih,  povremenih  i privremenih radnih tijela Općinsko vijeće će voditi računa da sastav tijela osigura ravnopravnu zastupljenost spolova u skladu sa zakonom, kao i stručnost, te zastupljenost vanjskih članova.

 

Član 32.

(Klubovi vijećnika)

(1) Općinski vijećnici mogu obrazovati klubove vijećnika političkih stranaka koje participiraju u Općinskom vijeću, kao i koalicija i nezavisnih kandidata radi olakšavanja i efikasnijeg rada Općinskog vijeća i unapređenja međustranačke i parlamentarne suradnje.

(2) Klubovi vijećnika obrazuju se kao mehanizam djelovanja vijećnika i političkih stranaka koje participiraju u Općinskom vijeću.

(3) Obrazovanje, zadaci i način rada klubova vijećnika detaljnije se uređuju Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

Član 33.

(Kolegij Općinskog vijeća)

(1) U cilju unapređenja efikasnosti i usklađivanja rada Vijeća, Općinsko vijeće  obrazuje kolegij Općinskog vijeća.

(2) Sastav kolegija, djelokrug poslova i način rada uređuju se Poslovnikom Općinskog vijeća.

POGLAVLJE II. OPĆINSKI NAČELNIK

Član 34.

(Nosilac izvršne vlasti)

Općinski načelnik je nosilac izvršne vlasti Općine.

Član 35.

(Izbor, mandat i način obavljanja dužnosti)

(1) Općinskog načelnika biraju građani neposredno, na izborima tajnim glasanjem na cijelom području Općine na način i po postupku utvrđenim zakonom.

         (2) Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine i vezan je za mandat Općinskog vijeća.

       (3) Općinski načelnik dužnost obavlja profesionalno za vrijeme mandata na koji je izabran.

         (4) Kada bude izabran, Općinski načelnik mora podnijeti ostavku na svaku od nespojivih dužnosti prije preuzimanja mandata u skladu sa zakonom.

(4) Općinski načelnik može podnijeti ostavku.

(5) Općinski načelnik može biti opozvan.

Član 36.

(Prestanak  mandata načelnika)

        Izabranom načelniku prestaje mandat  prije isteka vremena na koje je izabran u skladu sa odredbom člana 1.10 Izbornog zakona.

Član 37.

(Postupak opoziva)

(1) Postupak opoziva provodi se u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

(2) Inicijativa s obrazloženjem za pokretanje postupka opoziva Općinskog načelnika može biti pokrenuta od Općinskog vijeća putem 1/3 vijećnika Općinskog vijeća ili 10%  registrovanih birača na području  Općine.

(3) Općinsko vijeće je dužno sve inicijative za pokretanje postupka opoziva Općinskog načelnika iz stava (2) ovog člana staviti na dnevni red  naredne sjednice Općinskog vijeća.

(4) Odluka o pokretanju opoziva  načelnika donosi se  većinom glasova od ukupnog broja vijećnika u Općinskom vijeću.

(5) U slučaju prihvatanja inicijative, Općinsko vijeće je dužno donijeti Odluku o pokretanju postupka opoziva Općinskog načelnika u roku od 30 dana.

(6) Ako Općinsko vijeće donese odluku o prihvatanju inicijative za pokretanje postupka opoziva Općinskog načelnika provodi se postupak u kojem građani odlučuju neposrednim, tajnim glasanjem. Mandat Općinskog načelnika prestaje ukoliko natpolovična većina građana koji su glasali donese odluku o opozivu Općinskog načelnika.

 (7) Mandat Općinskog načelnika prestaje ukoliko natpolovična većina građana koji su glasali donese odluku o opozivu Općinskog načelnika.

       (8) Odluka građana je obavezujuća  za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika.

 

Član 38.

(Izuzetak od vođenja postupka opoziva)

Postupak opoziva Općinskog načelnika ne može se voditi 100 dana nakon izbora Općinskog načelnika, niti u izbornoj godini predviđenoj za lokalne izbore.

Član 39.

(Privremena odsutnost ili spriječenost)

         (1) Načelnika za vrijeme privremene odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje dužnosnik ili zaposlenik općinskih organa uprave, kojeg on ovlasti.

         (2) Dužnost Općinskog načelnika u slučaju prestanka mandata u smislu člana 36. i u sličaju opoziva u smislu člana 37. ovog Statuta, do ponovnog izbora načelnika, vrši osoba izabrana od općinskog vijeća natpolovičnom većinom od ukupnog broja članova općinskog vijeća.

 

Član 40.

(Prijevremeni izbori)

Nakon prestanka mandata načelnika u smislu člana 36. i opoziva načelnika u smislu člana  37. ovog Statuta, prijevremeni izbori za izbor načelnika moraju se održati u roku  od (60) šezdeset dana, od dana prestanka mandata ili opoziva.

Član 41.

(Primjena zakona)

Na izbor Općinskog načelnika, trajanje i prestanak mandata, zamjenu načelnika za vrijeme privremene odsutnosti ili spriječenosti, opoziv načelnika te prijevremene izbore primjenjuju se odredbe Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 19/08).

Član 42.

(Nadležnosti Općinskog načelnika)

 • Općinski načelnik u okviru svoje nadležnosti:
 1. predstavlja i zastupa jedinicu lokalne samouprave;
 2. predlaže odluke i druga opća akta vijeću i odgovara za njihovu zakonitost;
 3. donosi akta iz svoje nadležnosti;
 4. izrađuje i vijeću na usvajanje podnosi nacrt i prijedlog godišnjeg budžeta, ekonomske planove, razvojne planove, investicione programe, prostorne i urbanističke planove i ostale planske i regulacijske dokumente koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući zoniranje i korištenje javnog zemljišta;
 5. obavještava vijeće o svim pitanjima iz svoje nadležnosti;
 6. provodi politiku jedinice lokalne samouprave u skladu sa odlukama vijeća, izvršava budžet jedinice lokalne samouprave i osigurava primjenu odluka i drugih akata vijeća;
 7. izvršava zakone i druge propise čije je izvršenje povjereno jedinici lokalne samouprave;
 8. utvrđuje organizaciju službi za upravu  i drugih službi i donosi pravilnik  o unutrašnjoj organizaciji  i sistematizaciji radnih mjesta u jedinici lokalne samouprave uz saglasnost Općinskog vijeća;
 9. postavlja i razrješava rukovodeće državne službenike i službenike s posebnim ovlaštenjima, te odlučuje prijemu u radni odnos državnih službenika i namještenika, kao i drugim statusnim pitanjima tih osoba, u skladu sa zakonom;
 10. putem službi za upravu rješava zahtjeve u skladu sa zakonom i drugim propisima;
 11. realizuje saradnju  jedinica  lokalne  samouprave  sa  drugim  općinama,  gradovima,  međunarodnim  i drugim organizacijama u skladu sa odlukama i zaključcima vijeća i njegovih radnih tijela;
 12. osigurava saradnju službenika jedinice lokalne samouprave sa ombudsmenima;
 13. podnosi izvještaj vijeću o ostvarivanju politike jedinice lokalne samouprave i svom radu;
 14. obavještava Skupštinu Kantona, odnosno nadležne kantonalne organe o izvršavanju kantonalne politike i kantonalnih zakona i drugih propisa i međunarodnih ugovora, kao i o stanju u odgovarajućoj oblasti kada je njihovo izvršavanje povjereno jedinici lokalne samouprave;
 15. vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom.
 • Načelnik odgovara za ustavnost i zakonitost akata koje donosi odnosno koje predlaže vijeću.

Član 43.

(Odgovornost Općinskog načelnika)

Općinski načelnik je odgovoran vijeću i biračima za obavljanje poslova lokalne samouprave, a ovlaštenim organima drugih nivoa vlasti za obavljanje poslova prenijetih u nadležnost jedinice lokalne samouprave.

Član 44.

(Radnopravni status Općinskog načelnika)

(1) Općinski načelnik svoju dužnost obavlja profesionalno.

(2) Plaća Općinskog načelnika utvrđuje se odlukom koju donosi Općinsko vijeće.        

(3) Na prava i obaveze koji se odnose na radno-pravni status Općinskog načelnika, ako nisu uređene posebnim zakonom, primjenjuju se propisi kojima se uređuju status državnih službenika, opći propisi i kolektivni ugovori.

DIO PETI - MEĐUSOBNI ODNOSI OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA

Član 45.

(Međusobni odnos Općinskog vijeća i Općinskog načelnika)

Međusobni odnosi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika zasnivaju se na principima međusobnog uvažavanja i suradnje, uz pojedinačnu odgovornost za ostvarivanje vlastitih nadležnosti  i zajedničku odgovornost za funkcionisanje i razvoj Općine.

 

Član 46.

(Prijedlog programa i praćenje)

 (1) Općinsko vijeće može zatražiti od Općinskog načelnika da u roku od tri mjeseca od konstituirajuće (prve) sjednice Općinskog vijeća podnese prijedlog koji sadrži osnove programa i politike koje treba ostvariti u toku mandata.

 (2) Općinsko vijeće razmatra program iz prethodnog stava ovog člana u roku od 30 dana od dana dostavljanja.

 (3) Općinsko vijeće prati provođenje programa u okviru izještaja o aktivnostima Općinskog načelnika svake godine, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu  godinu.

Član 47.

(Preispitivanje odluke Općinskog vijeća i Općiskog načelnika)

(1) Općinsko vijeće, odnosno općinski načelnik može u roku od tri dana nakon donošenja odluke zatražiti da vijeće, odnosno načelnik preispita odluku ili akt koji smatra neustavnim, nezakonitim i štetnim po jedinicu lokalne samouprave, čije izvršenje može proizvesti nepopravljivu štetu po interese ili imovinu jedinice lokalne samouprave.

(2) Nadležno tijelo odnosno organ dužan je preispitati svoju odluku, odnosno akt i u roku od 30 dana obavijestiti Općinsko vijeće, odnosno Općinskog  načelnika o svojoj odluci, do kada se taj akt neće primjenjivati.

   (3) Kada  Općinsko vijeće odnosno općinski  načelnik potvrdi svoju odluku, odnosno akt, vijeće, odnosno načelnik, može u roku od 15 dana  pokrenuti postupak  preispitivanja  odluke, odnosno akta pred nadležnim  organom u skladu sa Ustavom i zakonom.

(4 )Osporavatelj odluke mora navesti razlog osporavanja, te precizirati sporne odredbe odluke ili akta, kao i odredbe višeg pravnog akta kojem su suprotne odredbe osporene odluke ili akta.

Član 48.

(Prisustvo Općinskog načelnika na sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela)

(1) Općinski načelnik prisustvuje sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela i sudjeluje u njihovom radu.

            (2) Općinski načelnik može odrediti svog predstavnika  da izvršava i obrazlaže  prijedlog propisa i drugih prijedloga, o čemu na odgovarajući način obavještava Općinsko vijeće.

Član 49.

(Podnošenje izvještaja o ostvarivanju politike Općine)

 (1) Općinski načelnik podnosi izvještaj o ostvarivanju politike Općine najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

 (2) Izvještaj iz stava (1) ovog člana, Općinsko vijeće može izvještaj usvojiti, zatražiti dopunu ili odbiti.

(3) Ako Općinsko vijeće izvještaj odbije, ukazat će Općinskom načelniku na aktivnosti i mjere koje je dužan poduzeti, predložiti akte za provođenje tih mjera i aktivnosti i odrediti rok za izvršenje.

Član 50.

(Obaveza odgovora na vijećnička pitanja i inicijative)

          Općinski načelnik je dužan odgovarati na vijećnička pitanja i inicijative u roku od 30 dana, a na način i po postupku koji su predviđeni Poslovnikom Općinskog vijeća.

Član 51.

(Obaveza razmatranja prijedloga akata koji podnese Općinski načelnik)

Općinsko vijeće je dužno da razmotri prijedlog akta koji podnese Općinski načelnik, te  o istom se izjasniti najkasnije u roku od 30 dana.

DIO ŠESTI -  ORGANIZACIJA OPĆINSKOG ORGANA UPRAVE

Član 52.

(Obavljanje poslova lokalne samouprave i uprave)

Poslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Općine, kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Općinu, obavlja jedinstveni općinski organ uprave, na način utvrđen Ustavom, zakonom, ili drugim propisom.

Član 53.

(Općinske službe za upravu)

(1) U okviru općinskog organa uprave formiraju se općinske službe za upravu.

(2) Općinske službe za upravu u skladu sa zakonom i ovim Statutom obavljaju slijedeće upravne i druge stručne poslove:

 1. izvršavaju zakone, odluke i druge opće i pojedinačne akte Općinskog vijeća o Općinskog načelnika i osiguravaju njihovo provođenje,
 2. neposredno izvršavaju poslove državne uprave kada su ti poslovi federalnim i kantonalnim zakonom prenijeti u djelokrug rada Općine,
 3. prate stanje i provode utvrđenu politiku u oblastima iz njihove nadležnosti i o tome obavještavaju Općinskog načelnika,
 4. rješavaju u upravnom postupku o pravima, obavezama i pravnim interesima građana i pravnih osoba iz samoupravnog djelokruga Općine,
 5. obavljaju nadzor nad djelatnošću javnih preduzeća i javnih ustanova koje obavljaju poslove na osnovu javnih ovlasti utvrđenih propisima Općine i o tome izvještavaju Općinskog načelnika,
 6. pripremaju nacrte propisa i drugih općih akata iz svoje nadležnosti,
 7. podnose izvještaj Općinskom načelnika,
 8. obavljaju i druge poslove određene statutom Općine i općinskim propisima.
 9. druge poslove iz okvira svoje nadležnosti.

Član 54.

(Rukovodeći državni službenici)

(1) Općinski načelnik rukovodi Općinskim organom uprave sa ovlaštenjima utvrđenim zakonom, ovim Statutom i općinskim propisima.

(2) Općinskom  načelniku  u  rukovođenju  općinskim  organom  uprave, odnosno općinskim službama za upravu  pomažu  rukovodeći državni službenici u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 55.

(Savjetnici Općinskog načelnika)

(1) Općinskom načelniku o obavljanju poslova iz određenih oblasti pomažu savjetnici  Općinskog načelnika.

   (2) Savjetnici Općinskog ačelnika nemaju status državnih službenika, a imenuje ih Općinski načelnik u skladu sa zakonom.

(3) Savjetnici Općinskog načelnika moraju podnijeti ostavku na svaku od nespojivih dužnosti u skladu sa zakonom i to prije imenovanja na položaj savjetnika Općinskog načelnika.

(4) Prava iz radnog odnosa savjetnici općinskog načelnika ostvaruju u skladu sa zakonom  i odlukom Općinskog vijeća.

Član 56.

Obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog organa uprave

(1) Poslove osnovne djelatnosti koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost Općinskog organa uprave obavljaju državni službenici u okviru radnih mjesta i svoga djelokruga poslova.

(2) Poslove administrativno-tehničke i pomoćne djelatnosti obavljaju namještenici u okviru radnih mjesta i djelokruga poslova.

Član 57.

(Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji općinskog organa uprave)

Općinski načelnik utvrđuje unutrašnju organizaciju Općinskog organa uprave pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.

 

DIO SEDMI -  JAVNE SLUŽBE

Član 58.

(Osnivanje javnih ustanova)

(1) U okviru samoupravnog djelokruga Općina osigurava obavljanje javnih službi osnivanjem javnih ustanova a u cilju trajnog i nesmetanog obavljanja djelatnosti u javnom društvenom interesu u skladu sa zakonom.

(2) Općinsko vijeće svojom odlukom osniva javne ustanove kada ocijeni da za njihovo osnivanje postoji javni interes i pravni osnov.

(3) Općinsko vijeće može prenijeti obaveze osnivača na drugo pravno i fizičko lice posebnom odlukom kojom se uređuje način zaštite prava korisnika usluga i druga pitanja od značaja za promjenu osnivača.

               (4) Općinsko vijeće kao odgovorni javni službenik vrši imenovanja u upravni odbor javnih ustanova u skladu sa Zakonom o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima u F BIH  („Službene novine FBIH“ broj: 12/03 i 34/03 i 65/13) i u skladu sa posebnom Odlukom općinskog vijeća.

Član 59.

(Osnivanje javnih preduzeća)

         (1) U okviru samoupravnog djelokruga Općina osniva javna preduzeća u cilju obavljanja djelatnosti za koje ocijeni da su od javnog društvenog interesa.

(2) Općinsko vijeće svojom odlukom osniva javna preduzeća u oblasti komunalnih djelatnosti, koja su obavezna da osiguraju trajno i kvalitetno obavljanje tih djelatnosti i za održavanje komunalnih objekata i uređaja, a naročito djelatnosti: opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, odvoz smeća i čišćenje javnih i zelenih površina, uređivanje i održavanje mezarja - grobalja, uređivanje i rad gradskih tržnica, obavljanje dimnjačarskih poslova i druge djelatnosti u skladu sa zakonom.

(3) Posebnom odlukom mogu se odrediti i druge djelatnosti koje su pod uvjetima određenim zakonom od javnog društvenog interesa ili Općinsko vijeće ocijeni da su od javnog društvenog interesa za Općinu.

            (4) Općinsko vijeće je odgovorni javni službenik u smislu Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u javnim preduzećima i drugim subjektima za koje donosi odluku o osnivanju.

Član 60.

(Nadzor nad radom javnih ustanova i javnih preduzeća)

 (1) Općinsko vijeće prati rad, daje preporuke i poduzima mjere prema javnim preduzećima i javnim ustanovama čiji je osnivač.

 (2) Upravni odbori javnih ustanova i skupštine javnih preduzeća dužne su do kraja tekuće godine za narednu godinu predložiti program rada o kojem  odlučuje općinsko vijeće, te su do kraja trećeg mjeseca tekuće godine podnijeti izvještaj o radu za proteklu godinu na razmatranje i odlučivanje.

DIO OSMI - MJESNA SAMOUPRAVA

Član 61.

(Oblik mjesne samouprave)

(1) Na području Općine osnivaju se mjesne zajednice kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima, koji neposredno i svakodnevno tječu na njihov život i rad.

(2) U ostvarivanju prava iz stava (1) ovog člana, mjesne zajednice su dužne uvažavati interese Općine Sanski Most u cjelini.

Član 62.

(Osnivanje mjesne zajednice)

(1) Mjesnu zajednicu osniva Općinsko vijeće odlukom.

(2) Mjesna zajednica se osniva za jedno naseljeno mjesto, više međusobno povezanih manje naseljenih a u gradskom području i za dio naseljenog mjesta koji u odnosu na ostale dijelove naseljenog mjesta čini prostornu i urbanu cjelinu.

(3) Mjesna zajednica se može osnovati za područje koje ima najmanje 500 stanovnika sa mjestom prebivališta, kao i odgovarajuće materijalne i druge uslove potrebne za normalno funkcionisanje mjesne zajednice.

Član 63.

(Utvrđivanje područja)

 • Područje mjesne zajednice utvrđuje se odlukom o osnivanju mjesne zajednice.

(2) Mjesne zajednice koje su na području općine Sanski Most osnovane ranijim odlukama, a koje ispunjavaju kriterije iz člana 66. Stav (2) ovog Statuta nastavljaju sa radom u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

(3) Odlukom o osnivanju mjesne zajednice utvrđuje se: naziv, sjedište, područje mjesne zajednice, mjesno područje, kao i druga pitanja vezana za ostvarivanje mjesne samouprave.

            Član 64.

          (Inicijativa za osnivanje mjesne zajednice)

(1) Inicijativu za osnivanje mjesne zajednice mogu pokrenuti građani i njihove organizacije i udruženja sa područja naseljenog mjesta na kojem imaju prebivalište odnosno sjedište, te Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

(2)  Ako građani podnose inicijativu, svojim potpisom mora je podržati najmanje stotinu (100) građana  upisanih u centralni birački spisak s područja za koje se predlaže osnivanje mjesne zajednice.

(3) Osim podataka o podnosiocu inicijative za osnivanje mjesne zajednice, pisani prijedlog sadrži podatke o:

 1. a) nazivu i sjedištu mjesne zajednice,
 2. b) područje naseljenog mjesta za koje se traži osnivanje mjesne zajednice,
 3. c) način na koji se predlaže osnivanje mjesne zajednice (izdvajanje, razdvajanje, pripajanje, spajanje ili promjena područja) i
 4. d) obrazložen prijedlog podnošenja inicijative.

(4) O inicijativi za osnivanje mjesne zajednice odlučuje se na zboru građana u naselju, dijelu naselja ili više naselja za koje se osniva mjesna zajednica.

(5) Inicijativa za osnivanje mjesne zajednice smatra se prihvaćenom ako se na zboru građana, za pitanje osnivanja mjesne zajednice izjasni dvotrećinska većina prisutnih građana koji su upisani u birački spisak tog područja.

(6) Odluka o prihvatanju inicijative dostavlja se Općinskom vijeću.

(7) Odredbe ovog člana odnose se i na izdvajanja pojedinih naselja i dijelova naselja iz jedne mjesne zajednice, spajanje ili promjene područja mjesne zajednice.

Član 65.

(Zauzimanje stava o inicijativi)

(1) Nakon što dobije odluku o prihvatanju inicijative za osnivanje mjesne zajednice, Općinsko vijeće je dužno da, u roku od 60 dana donese svoj stav o odluci o pravnoj valjanosti i osnovanosti odluke o prihvatanju inicijative za osnivanje mjesne zajednice.

 (2) Ukoliko Općinsko vijeće ocijeni da je procedura oko usvajanja odluke putem zbora građana provedena na pravno valjan i demokratski način, te da postoje materijalni i ostali uvjeti za pravilno i efikasno funkcionisanje mjesne samouprave putem mjesne zajednice, Općinsko vijeće će donijeti odluku o prihvatanju inicijative za osnivanje mjesne zajednice.

(3) Općinsko vijeće će zadužiti Općinskog načelnika da u roku od 30 dana dostavi Općinskom vijeću prijedlog odluke o usvajanju mjesne zajednice koja je bila predmet odlučivanja kao i nacrt statuta mjesne zajednice.

(4) Odluka o osnivanju mjesne zajednice sadrži: naziv i sjedište mjesne zajednice, područje mjesne zajednice, organe mjesne zajednice, broj članova organa, ime i prezime lica ovlaštenog za podnošenje prijave za upis mjesne zajednice u Registar mjesnih zajednica, koji je dužan u roku od 30 dana, od dana donošenja odluke, podnijeti zahtjev za upis mjesne zajednice u Registar mjesnih zajednica, i druga pitanja od značaja za osnivanje mjesne zajednice.

(5) Općinsko vijeće donosi odluku o osnivanju mjesne zajednice ako se za prijedlog izjasni dvotrećinska većina ukupnog broja izabranih vijećnika.

(6) Ukoliko Općinsko vijeće ne prihvati odluku o prihvatanju inicijative zbora građana  o osnivanju mjesne zajednice, bez odlaganja će obavijestiti podnosioca inicijative o razlozima neprihvatanja.

Član 66.

(Registar mjesne zajednice)

(1)  Mjesna zajednica ima svojstvo pravnog lica, koje stiče nakon upisa u Registar mjesnih zajednica.

(2) Mjesna zajednica se upisuje u Registar mjesnih zajednica (u daljem tekstu: Registar) koji vodi nadležna služba Općine.

(3) Pravilnik o izgledu, sadržaju i načinu vođenja Registra donosi rukovodilac kantonalnog organa nadležnog za poslove uprave i lokalne samouprave.

(4) Rješenje o upisu u Registar mjesnih zajednica donosi Općinski načelnik.

(5) Protiv rješenja o upisu u Registar mjesnih zajednica može se izjaviti žalba Komisiji za žalbe Općinskog vijeća.

Odluka o osnivanju mjesne zajednice i rješenje o upisu u Registar mjesnih zajednica objavljuje se u Službenom glasniku općine Sanski Most.

(6) Registar je javna knjiga.

(7) Svako zainteresirano lice može vršiti uvid u Registar i uz obrazložen zahtjev tražiti izdavanje izvoda o upisu određenih činjenica u Registar.

(8) Postupak refostracije, brisanje iz Registra, te način vođenja Registra utvrđuje se odlukom Općinskog vijeća.

Član 67.

(Nadležnosti mjesne zajednice)

 

Mjesna zajednica nadležna je za obavljanje poslova koji neposredno utiču na svakodnevne potrebe, život i rad građana na području mjesne zajednice, a naročito:

 1. pokreće i učestvuje u javnoj raspravi kod pripreme i donošenja urbanističkih planova na području mjesnih zajednica,
 2. pokreće inicijative, daje mišljenja i učestvuje u izgradnji komunalnih objekata i objekata u općoj upotrebi kao što su: izgradnja i održavanje puteva, kanalizacije, vodovoda, električne mreže i drugih komunalnih i javnih objekata; uređenju naselja, izgradnji i održavanju parkova, nasada, dječijih igrališta, sportskih objekata; izgradnji i održavanju groblja; čišćenju javnih površina, odvozu smeća, odvođenju atmosferskih voda i zaštiti okoline,
 3. pokreće i  učestvuje  u  raspravama  o  inicijativama  i  aktivnostima  za  razvoj  privrede  i  društvenih djelatnosti,
 4. brine o zaštiti osoba kojima je potrebna pomoć i u tu svrhu sarađuje sa stručnim organima u oblasti socijalne zaštite,
 5. brine o razvoju sporta i stvaranju uslove za dostupnost ustanova i objekata kulture i sporta građanima, posebno mladima,
 6. stvara uvjete i poduzima mjere za očuvanje i zaštitu prirodnih i radom ostvarenih vrijednosti čovjekove sredine,
 7. obavlja i druge lokalne poslove utvrđene statutom mjesne zajednice, vodeći računa o vrsti i obimu potreba, raspoloživim sredstvima, kao i interesima građana u cjelini.

Član 68.

                                  (Prijenos poslova na mjesnu zajednicu)

(1) Posebnom odlukom Općinskog vijeća, a na prijedlog Općinskog načelnika, mogu se na mjesnu zajednicu prenijeti određeni stručni poslovi iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave, a koji su od neposrednog interesa za prava i obaveze građana kao što su: dostavljanje podataka za plaćanje komunalnih naknada i drugih prihoda Općine, vođenje određenih evidencija i drugi poslovi značajni za rad Općinskog organa uprave.

(2) Sredstva za obavljanje povjerenih poslova iz stava (1) Ovog člana osiguravaju se u Budžetu općine Sanski Most.

Član 69.

(Statut mjesne zajednice)

 • Mjesna zajednica ima Statut.

(2) Statut mjesne zajednice donosi Savjet mjesne zajednice, uz prethodno pribavljenu saglasnost Općinskog vijeća na Nacrt Statuta mjesnih zajednica.

(3) Statut mjesne zajednice sadrži odredbe o: nazivu i sjedištu, postupku osnivanja mjesne zajednice, organizaciji i radu organa mjesne zajednice, nadležnosti, broju članova organa, načinu njihovog izbora i opoziva, pravima i obavezama, načinu finansiranja, načinu odlučivanja i drugim pitanjima od značaja za rad mjesne zajednice.

 

POGLAVLJE I. ORGANI MJESNE ZAJEDNICE

Član 70.

(Organi mjesne zajednice)

(1) Građani u mjesnoj zajednici kroz organe mjesne zajednice odlučuju o uslovima značajnim za život i rad na područje mjesne zajednice utvrđene zakonom, Statutom općine i statutom mjesne zajednice.

(2) Organi mjesne zajednice su:

 1. Zbor građana mjesne zajednice,
 2. Savjet mjesne zajednice i
 3. Predsjednik savjeta mjesne zajednice.

Odjeljak A. Zbor građana mjesne zajednice

Član 71.

(Zbor građana mjesne zajednice)

Zbor građana čine svi punoljetni građani koji imaju prebivalište na području mjesne zajednice i koji se nalaze na biračkom spisku za to područje.

Član 72.

(Nadležnost Zbora građana)

(1) Zbor građana:

 1. bira i opoziva članove savjeta mjesne zajednice,
 2. odlučuju o inicijativi za formiranje mjesne zajednice,
 3. odlučuje o statusnim promjenama u mjesnoj zajednici,
 4. pokreće inicijativu za raspisivanje referenduma,
 5. bira predsjednika i dva zamjenika predsjednika zbora građana,
 6. obavlja i druge poslove utvrđene statutom mjesne zajednice.

(2) Zbor građana može punovažno odlučivati ako je prisutno najmanje 50 građana koji  su upisani u birački spisak sa područja mjesne zajednice. 

(3) Odluke se donose nadpolovičnom većinom prisutnih građana.

 

Član 73.

            (Zborovi građana mjesnog područja)

(1) U mjesnim zajednicama koje obuhvataju više naseljenih mjesta mogu se formirati zborovi građana mjesnog područja, ako ispunjavaju uslove iz člana 66. stav (2) ovog Statuta.

(2) Zbor građana mjesnog područja bira članove savjeta mjesne zajednice sa svog područja, bira predsjednika, razmatra i daje prijedloge i primjedbe na odluke koje Općinsko vijeće upućuje na javnu raspravu, pokreće incijative za rješavanje pitanja od značaja za život i rad građana mjesnog područja.

Odjeljak B. Savjet mjesne zajednice

Član 74.

            (Organ odlučivanja i konsultovanja)

(1) Savjet mjesne zajednice je organ odlučivanja i konsultovanja o pitanjima od neposrednog interesa za građane mjesne zajednice.

Član 75.

(Konsultovanje organa mjesne zajednice)

(1) Savjet mjesne zajednice bit će obavezno konsultovan o pitanjima o kojima vijeće jedinice lokalne samouprave odlučuje dvotrećinskom većinom i u postupku donošenja razvojnih planovima i prostorno-planskoj dokumentaciji od interesa za mjesnu zajednicu.

(2) Savjet mjesne zajednice je obavezna dati mišljenje i o drugim pitanjima o kojima je zatražena konsultacija od Općinskog vijeća ili Općinskog načelnika.

Član 76.

(Izbor članova savjeta mjesne zajednice)

 (1) Članove savjeta mjesne zajednice biraju građani sa područja mjesne zajednice koji imaju opće biračko pravo, neposredno na zboru građana mjesne zajednice.

 (2) U mjesnim zajednicama sa većim brojem naseljenih mjesta, članovi savjeta mjesne zajednice mogu se birati na zborovima građana mjesnih područja.

 (3) Statutom mjesne zajednice utvrđuje se: broj članova savjeta, način kandidiranja i sprovođenje izbora za savjet mjesne zajednice i predsjednika savjeta mjesne zajednice, prava i dužnosti savjeta i njenih članova i druga pitanja od značaja za funkcinisanje savjeta mjesne zajednice.

(4) U postupku izbora članova savjeta mjesne zajednice mora se voditi računa da sastav članova odražava približno nacionalnu strukturu stanovništva, te da spolovi budu ravnopravno zastupljeni.

(5) Za člana savjeta mjesne zajednice može biti biran državljanin Bosne i Hercegovine s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesne zajednice.

Član 77.

(Mandat, utvrđivanje broja članova savjeta)

(1) Mandat članova savjeta traje četiri godine i mogu biti birani još jednom uzastopno.

(2) Savjet mjesne zajednice broji od 9 do 15 članova, ovisno o broju stanovnika mjesne zajednice po popisu iz 2013. godine.

(5) Savjet mjesne zajednice se konstituiše na prvoj sjednici poslije održanih izbora, izborom predsjednika i zamjenika predsjednika savjeta od izabranih članova savjeta mjesne zajednice.

 

Član 78.

(Broj članova Savjeta)

(1) Savjet mjesne zajednice je kolegijalni organ koga čine članovi savjeta i predsjednik savjeta mjesne zajednice.

(2) Savjet mjesne zajednice u zavisnosti od broja stanovnika ima:

 1. a) 9 članova u mjesnoj zajednici koja ima do 500 stanovnika,
 2. b) 11 članova u mjesnoj zajednici koja ima do 1500 stanovnika,
 3. c) 13 članova u mjesnoj zajednici koja ima do 2500 stanovnika,
 4. d) 15 članova u mjesnoj zajednici koja ima do 3500 stanovnika,

                                                            

Član 79.

(Način rada i odlučivanja savjeta mjesne zajednice)

Način rada i odlučivanja savjeta mjesne zajednice utvrđuje se statutom mjesne zajednice.

 

Član 80.

(Nadležnosti Savjeta mjesne zajednice)

(1) Savjet  mjesne zajednice:

 1. donosi statut mjesne zajednice, u skladu sa Statutom Općine i aktom o osnivanju,
 2. donosi Poslovnik o radu savjeta,
 3. bira predsjednika i zamjenika savjeta mjesne zajednice,
 4. donosi program rada za tekuću godinu,
 5. donosi odluke o poslovima od neposrednog interesa građana mjesne zajednice za koje je ovim Statutom i statutom mjesne zajednice utvrđeno da se ostvaruju kroz organe mjesne zajednice, ili su odlukom Općinskog vijeća preneseni na mjesnu zajednicu,
 6. odlučuje o prikupljanju i utrošku sredstava koja se neposredno prikupljaju od građana na području mjesne zajednice,
 7. sudjeluje u provođenju aktivnosti civilne zaštite u skladu sa zakonom,
 8. odlučuje o raspolaganju imovinom mjesne zajednice u skladu sa pozitivnim propisima,
 9. usvaja izvještaj o radu savjeta mjesne zajednice,
 10. podnosi godišnji izvještaj o radu Općinskom vijeću,
 11. daje mišljenja i zauzima stavove na traženje općinskog vijeća i Općinskog načelnika u postupku konsultacija utvrđenih statutom,
 12. sarađuje sa drugim mjesnim zajednicama na području općine,
 13. sarađuje sa udruženjima na svom području u pitanjima od interesa za građane mjesne zajednice,
 14. obrazuje po potrebi svoja radna tijela,
 15. obavlja i druge poslove utvrđene statutom mjesne zajednice.

(2) Savjet mjesne zajednice obavlja i druge poslove koje mu iz samoupravnog djelokruga Općine prenese Općinsko vijeće, a koji su od značaja za mjesne zajednice.

 

Član 81.

(Godišnji izvještaj o radu mjesne zajednice)

(1) Savjet mjesnih zajednica za svoj rad odgovara Općinskom vijeću i Zboru građana mjesne zajednice.

(2) Savjet mjesne zajednice godišnji izvještaj o svom radu podnosi Općinskom vijeću najkasnije do 30. aprila tekuće, za prethodnu godinu.

 

Odjeljak C. Predsjednik savjeta mjesne zajednice

 Član 82.

(Predsjednik savjeta mjesne zajednice)

(1) Predsjednik savjeta i Zamjenik predsjednika savjeta biraju se na prvoj sjednici Savjeta mjesne zajednice poslije održanih izbora.

 (2) Mandat Predsjednik savjeta i Zamjenika predsjednika traje četiri godine i mogu biti birani još jednom uzastopno.

Član 83.

(Nadležnost predsjednika Savjeta mjesne zajednice)

(1) Predsjednik savjeta mjesne zajednice:

 1. predstavlja i zastupa mjesnu zajednicu i savjet mjesne zajednice,
 2. saziva sjednice savjeta, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama savjeta i potpisuje akte Savjeta,
 3. provodi i osigurava provođenje odluka savjeta i podnosi izvještaj o provođenju odluka savjeta,
 4. surađuje sa Općinskim načelnikom i predsjedavajućim Općinskog vijeća,
 5. sudjeluje u provođenju mjera civilne zaštite u skladu sa aktivnostima organa i službi Općine,
 6. informiše građane o pitanjima važnim za mjesnu zajednicu,
 7. vrši i druge poslove utvrđene statutom mjesne zajednice ili za koje ga ovlasti Savjet mjesne zajednice.

(2) Predsjednik savjeta mjesne zajednice odgovara za svoj radsavjetu mjesne zajednice, a savjet mjesne zajednice Zboru građana mjesne zajednice.

Član 84.

(Prestanak mandata)

Članu savjeta mjesne zajednice i predsjedniku savjeta prestaje mandat:

 1. istekom vremena na koje je biran,
 2. smrću,
 3. promjenom mjesta prebivališta (na područje druge mjesne zajednice),
 4. ako je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci ili duže,
 5. ako je pravosnažnom sudskom odlukom lišen poslovne sposobnosti,
 6. ostavkom,
 7. smjenjivanjem.

Član 85.

(Obavljanje poslova za potrebe mjesne zajednice)

Stručne, administrativne i finansijsko-računovodstvene poslove za potrebe organa mjesnih zajednica obavljaju nadležne službe za upravu Općine.

Član 86.

(Nadzor nad radom mjesnih zajednica)

(1) Nadzor nad zakonitošću rada organa mjesne zajednice vrši Općinsko vijeće putem Općinskog načelnika.

(2) Općinski načelnik može obustaviti svaki akt organa mjesne zajednice za koji ocijeni da je u suprotnosti sa zakonom, Statutom općine i drugim pozitivnim propisima.

(3) Takav akt Općinski načelnik u roku od 30 dana dostavlja na razmatranje Općinskom vijeću.

DIO DEVETI - NEPOSREDNO UČESTVOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU I   IZJAŠNJAVANJE GRAĐANA O PITANJIMA IZ SAMOUPRAVNOG DJELOKRUGA OPĆINE

 

Član 87.

(Oblici neposrednog učestvovanja u odlučivanju i izjašnjavanju građana)

Oblici neposrednog sudjelovanja u odlučivanju i izjašnjavanju građana o lokalnim poslovima iz samoupravnog djelokruga Općine Sanski Most su:

 1. referendum,
 2. zbor građana,
 3. građanska inicijativa,
 4. podnošenje podnesaka i pritužbi,
 5. drugi oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju i izjašnjavanju.

 

POGLAVLJE I. REFERENDUM

Član 88.

(Raspisivanje referenduma)

         (1) Općinsko vijeće pod uvjetima propisanim zakonom i ovim statutom može raspisati referendum o prijedlogu za promjenu statuta Općine, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja od lokalnog značaja iz djelokruga Općinskog vijeća i drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.

(2) Referendum se može raspisati za cijelo područje općine Sanski Most, za područje jedne ili više mjesnih zajednica i jednog ili više naselja ili dijela područja.

(3) Pravo odlučivanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine Sanski Most i koji su upisani u centralni birački spisak .

(4) Prijedlog po kojem su se građani izjašnjavali referendumom smatra se prihvaćenim ako se za njega izjasnilo više od polovine građana koji su se izjašnjavali na referendumu.

       (5) Odluka donesena na referendumu je obavezujuća.

 

Član 89.

(Prijedlog za raspisivanje referenduma)

Prijedlog za raspisivanje referenduma mogu podnijeti:

 1. jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i
 2. Općinski načelnik na prijedlog jedne petina mjesnih zajednica sa područja općine (na osnovu odluke koje donosi Zbor građana mjesne zajednice) ili većine građana s područja jedne mjesne zajednice za to područje.

Član 90.

(Postupak provođenja referenduma)

(1) Općinsko vijeće  će odlučiti o prijedlogu za raspisivanje referenduma u roku od 60 dana od dana njegovog prijema.

(2) U odluci o raspisivanju referenduma utvrđuje se: naziv organa koji raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu odnosno pitanje o kojem građani treba da se izjasne na referendumu, obrazloženje akta ili pitanja o koem građani treba da se izjasne, kao i datum održavanja referenduma.

(3) Građani se po pitanju koje je postavljeno na referendumu izjašnjavaju sa  «ZA» ili «PROTIV».

(4) Referendum provodi komisija za provođenje referenduma koju imenuje Općinsko vijeće.

(5) Sastav komisije, djelokrug poslova, kao i ostale odredbe o provođenju postupka referenduma utvrđuje Općinsko vijeće odlukom o raspisivanju referenduma u skladu sa zakonom.

Član 91.

(Rok za ponovno iznošenje prijedloga koji na referendumu nije prihvaćen)

        Prijedlog koji na referendumu nije prihvaćen ne može se ponovno iznijeti na referendum prije isteka roka od godinu dana od dana održavanja referenduma.

Član 92.

(Odluka donesena na referendumu)

       (1) Odluka o raspisivanju referenduma objavljuje se u Službenom glasniku  općine Sanski Most i sredstvima javnog informisanja.

       (2) Na odluku donesenu referendumom primjenjuju se odredbe o nadzoru i zaštiti lokalne samouprave iz Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona.

 

POGLAVLJE II. ZBOR GRAĐANA

Član 93.

(Pitanja o kojima se izjašnjavaju građani na zboru građana)

(1) Zbor građana kao organ mjesne zajednice u skadu sa članovima 74. -77. ovog statuta ima utvrđene nadležnosti

(2) Pored utvrđenih nadležnosti iz stava (1) na zboru građana, građani mogu raspravljati o svim pitanjima iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave, raspravljati o potrebama i interesima građana, predlagati način rješavanja određenih pitanja od mjesnog značaja, odnosno donošenje akata iz njenog djelokruga:

 1. izgradnja i održavanje puteva, kanalizacije, vodovoda, drugih komunalnih potreba i infrastrukture,
 2. uređenje naselja, izgradnja i uređenje parkova, nasada, dječjih igrališta i drugih objekata i
 3. zaštite okoliša i sl.

         (2) Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od zbora mjesne zajednice o prijedlogu općeg akta kao i drugim pitanjima iz djelokruga općine kod provođenja javne rasprave.

 Član 94.

(Sazivanje zbora građana)

(1) Na zboru građana imaju pravo sudjelovati građani koji imaju prebivalište na području mjesne zajednice za koje je sazvan zbor građana, i koji su upisani su upisani u birački spisak tog područja

(2) Zbor građana saziva predsjednik zbora građana na prijedlog predsjednika savjeta mjesne zajednice, predsjedavajućeg općinskog vijeća, Općinskog načelnika ili na prijedlog udruženja građana i drugih organizacija sa područja mjesne zajednice.

(3) Zbor građana saziva se javnim upućivanjem poziva.

(4) Javni poziv se može uputiti putem medija ili drugih sredstava javnog informisanja, oglašavanjem na oglasnim tablama u mjesnim uredima, mjesnim zajednicama, na javnim objektima i na drugi način prikladan mjesnim prilikama, što će se odrediti statutom mjesne zajednice.

(5) Poziv na zbor građana sadrži mjesto i vrijeme održavanja zbora građana.

Član 95.

(Održavanje i vođenje zbora građana)

(1) Predsjedništvo zbora građana i predsjednik savjeta mjesne zajednice dužni su organizirati i osigurati održavanje zbora građana.

(2) Zbor građana vodi predsjednik zbora građana ili njegovi zamjenici.

Član 96.

(Izjašnjavanje građana na zboru građana)

(1) Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 50 građana koji se nalaze na biračkom spisku za to područje.

(2) Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana

                                                           Član 97.

                                                (Obaveza razmatranja mišljenja i prijedloga)

(1) Odluka donesena na zboru građana, a koja je u nadležnosti mjesne zajednice obavezujuća je za Savjet mjesne zajednice, ali ne obavezuje Općinsko vijeće i Općinskog načelnika

(2) Mišljenja i prijedloge iznesene na zboru građana Općinsko vijeće i Općinski načelnik dužni su razmatrati u toku rasprave o  pitanju na koje se ta mišljenja i prijedlozi odnose.

(3) Organi mjesne zajednice dužni su izvijestiti zbor građana o tome što je poduzeto u vezi s njihovim mišljenjem i prijedlozima.

 

POGLAVLJE III. GRAĐANSKA INICIJATIVA

Član 98.

(Podnošenje građanske inicijative)

(1) Građani mogu Općinskom vijeću podnositi inicijative za donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine koje je od posebnog i neposrednog interesa za građane.

(2) Građanska inicijativa mora biti argumentirano obrazložena, a ukoliko su za realizaciju inicijative potrebna financijska sredstva za namjene za koje se podnosi, mora sadržavati prijedlog načina njihovog obezbjeđenja.

(3) Građanska inicijativa mora biti potpisana od najmanje 100 građana upisanih u centralni birački spisak za područje mjesne zajednice iz koje je potekla, mora sadržavati pisanu saglasnost nosioca ličnih podataka koji je potpisuju za korištenje jedinstvenog matičnog broja, svrhu davanja saglasnosti i vremenski period na koji se saglasnost daje, te ovjeru potpisa koji je saglasnost potpisao.

Član 99.

(Postupanje Općinskog vijeća po građanskoj inicijativi)

 (1) Općinsko vijeće je dužno razmotriti građansku inicijativu koju je svojim potpisom uz navođene jedinstvenog matičnog broja podržalo najmanje 100 birača upisanih u centralni birački spisak i donijeti po istoj odluku na prvoj narednoj sjednici, a najkasnije u roku od 60 dana od dana dostavljanja Općinskom vijeću.

(2) Općinsko vijeće će odbaciti građansku inicijativu ukoliko nije podnesena na način propisan u članu 104. Stav (3) ovog Satuta.

(3) Općinsko vijeće će odbaciti građansku inicijativu ukoliko pitanje o kojem je pokrenuta nije u djelokrugu Općinskog vijeća, te će istu uputiti uz preporuku nadležnom organu na rješavanje.

(4) Općinsko vijeće će odbiti građansku inicijativu ukoliko utvrdi da se nisu stekli uslovi za njenu realizaciju, da nije argumentirano obrazložena, te da ne sadrži prijedlog načina obezbjeđenja sredstava potrebnih za njenu realizaciju.

(5) Ukoliko Općinsko vijeće donese odluku o prihvatanju građanske inicijative, u odluci će se utvrditi način i rokovi provođenja odluke.

 

       Član 100.

(Dostavljanje odluke o građanskoj inicijativi)

Odluka o prihvatanju, odbijanju, ili odbacivanju građanske inicijative dostavlja se podnosiocima odmah po njenom donošenju.

POGLAVLJE IV. PREDSTAVKE, PRIJEDLOZI  I PRITUŽBE GRAĐANA

 

Član 101.

(Podnošenje predstavki)

(1) Građani pojedinačno ili grupno mogu podnositi predstavke Općinskom vijeću i Općinskom načelniku.

(2) Predstavka mora biti potpisana i mora sadržavati imena i prezimena kao i adrese građana koji je potpisuju.

(3) Organi grada iz stava (1) ovog člana dužni su u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke odgovoriti građanima koji su predstavku podnijeli.

(4) Predstavke mogu podnositi građani koji imaju biračko pravo i prebivalište na području općine.

(5) Predstavke građana ne obavezuju organ kojem se podnose.

Član 102.

(Podnošenja prigovora i pritužbi)

(1) Građani i pravna lica imaju pravo Općinskom vijeću i Općinskom načelniku podnositi prigovore i pritužbe.

(2) Organi iz stav (1) ovog člana dužni su omogućiti građanima i pravnim licima podnošenje prigovora i pritužbi na svoj rad, te na odnos zaposlenih u tim organima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa, ili izvršavanja građanskih dužnosti.

(3) Prigovor ili  pritužba mora biti potpisana i na njoj navedeno ime i prezime te adresa građanina koji je  podnosi, odnosno naziv i sjedište pravnog subjekta.

(4) Na podnesene predstavke , prigovore i pritužbe organi iz stava (1) ovog člana dužni su građanima i pravnim subjektima dati odgovor u roku od trideset dana od dana podnošenja prigovora odnosno pritužbe.

(5) Organi iz stava 1. su dužni u službenim prostorijama na vidnom mjestu osigurati potrebna tehnička i druga sredstva za podnošenje predstavki, prigovora, pritužbi te omogućiti usmeno davanje istih.

 

POGLAVLJE V. DRUGI OBLICI UČESTVOVANJA GRAĐANA U ODLUČIVANJU I IZJAŠNJAVANJU O PITANJIMA IZ SAMOUPRAVNOG DJELOKRUGA OPĆINE

 

Član 103.

(Javna rasprava)

(1) Općinsko vijeće putem javne rasprave omogućava građanima da učestvuju u donošenju propisa iz nadležnosti Općine, u skladu sa zakonom, Poslovnikom Općinskog vijeća i ovim Statutom.

(2) Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije će se regulisati obaveze predlagača i način vođenja javne rasprave.

 

Član 104.

(Sati građana)

(1) Općinski načelnik i predsjedavajući Općinskog vijeća mogu odrediti najmanje jedan dan u mjesecu u kojem će dio radnog vremena posvetiti neposrednom susretu i razgovoru sa građanima.

(2) Detaljnije odredbe o načinu i terminima organiziranja susreta određuju se posebnim aktom.

 

 

 

 

 

DIO DESTI -  IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE

Član 105.

(Imovina općine)

(1) Sve pokretne i nepokretne stvari kao i imovinska prava koja pripadaju Općini, u skladu sa zakonom, čine imovinu Općine.

(2) Imovinom u vlasništvu Općine Sanski Most upravlja i raspolaže Općinsko vijeće na način i pod uslovima propisanim zakonom i ovim statutom. Imovinom u vlasništvu Općine Sanski Most mora se upravljati brižno i prema načelima dobrog domaćina, u skladu sa zakonom i drugim propisima,  čemu se staraju svi organi vlasti Općine kao i Općinski pravobranilac.

 (3) Imovinom Općine, koju je Općinsko vijeće prenijelo svojom odlukom na upravljanje drugim javnim preduzećima i ustanovama, te ustanove i preduzeća upravljaju u skladu sa njihovom namjenom i zakonom.

(4)Svako ima pravo služiti se javnim dobrima u općoj upotrebi prema namjeni određenoj zakonom, odlukom Općine ili kako odredi pravna osoba kojoj je data na upravljanje i koja njima neposredno upravlja.

 

Član 106.

(Odlučivanje o prometu imovine Općine)

O sticanju, otuđivanju ili davanju u zakup imovine u vlasništvu Općine Sanski Most odlučuje Općinsko vijeće samostalno ili na prijedlog Općinskog načelnika, u skladu sa zakonom.

Član 107.

(Prihodi Općine)

(1) Općina Sanski Most ima svoje prihode kojima u okviru samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

(2) Prihodi Općine sanski Most srazmjerni su poslovima koji su u skladu sa zakonom u njenom djelokrugu.

(3) Prihodi Općine Sanski Most su:

Vlastiti prihodi:

 1. a) porezi za koje jedinice lokalne samouprave samostalno određuju stopu u skladu sa zakonom,
 2. b) lokalne takse i naknade čije iznose utvrđuje vijeće u skladu sa zakonom,
 3. c) kazne i kamate u skladu sa zakono,
 4. d) prihod od upotrebe i prodaje imovine,
 5. e) prihod od poduzeća i drugih pravnih lica u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i prihod od koncesija u skladu sa zakonskim propisima,
 6. f) darova, nasljedstva, pomoći i donacija,
 7. g) prihodi od samodoprinosa,
 8. h) prihodi od direktnih i indirektnih korisnika budžeta,
 9. i) drugi prihodi utvrđeni zakonom ili odlukom predstavničkog organa.

 

Drugi prihodi:

 1. a) prihodi od dijeljenih poreza, definirani zakonom,
 2. b) transferi i grantovi od viših nivoa vlasti,
 3. c) dug u skladu sa zakonom.

 

Član 108.

(Postupak prikupljanja sredstava)

(1) Općina može, radi zadovoljavanja potreba građana prikupljati sredstva na osnovu neposrednog izjašnjavanja građana u skladu sa zakonom, odnosno ovim statutom.

(2)Odluku o pokretanju postupka prikupljanja sredstava na način utvrđen prethodnim stavom, donosi Općinsko vijeće na prijedlog:

 1. jedne trećine vijećnika Općinskog vijeća,
 2. Općinskog načelnika,
 3. Na prijedlog mjesnih zajednica na osnovu odluka zbora građana.

 

Član 109.

(Budžet općine)

 

(1) Općina Sanski Most ima budžet.

        (2) U budžetu se iskazuju svi prihodi koji pripadaju Općini Sanski Most te svi rashodi za poslove koje Općina Sanski Most obavlja.

        (3) Svi prihodi i primici budžeta moraju biti raspoređeni u budžetu i iskazani po izvorima iz kojih potječu.

       (4) Prihodi i rashodi budžeta moraju biti uravnoteženi

           

Član 110.

(Donošenje budžeta, odluke o izvršenju budžeta i odluke o privremenom finansiranju)

(1) Općinsko vijeće donosi budžet Općine, na prijedlog Općinskog načelnika, do 31. decembra tekuće godine za narednu budžetsku godinu.

(2) Općinsko vijeće donosi odluku o izvršenju budžeta, na prijedlog Općinskog načelnika, uz budžet Općine.

(3)Ukoliko Općinsko vijeće ne donese budžet u roku iz stava (1) ovog člana, do usvajanja budžeta a najduže do 31. Marta finansiranje se obavlja privremeno..

(4)Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće.

(5)Privremeno financiranje  u smislu stava 3. ovog člana obavlja se razmjerno sredstvima utrošenim u istom periodu, odnosno najviše do tromjesečnog prosjeka za prethodnu fiskalnu godinu, umanjenog za kapitalne investicije, izuzev onih čija se realizacija nastavlja u tekućoj godini.

(6) Po isteku godine za koju je donesen budžet, sastavlja se izvještaj o izvršenju budžeta.

Član 111.

(Proglašavanje budžeta od strane Općinskog načelnika)

Ukoliko Općinsko vijeće  budžet ne usvoji do kraja 31. Marta tekuće budžetske godine,  Općinski načelnik proglašava budžet koji stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku općine Sanski Most.

Član 112.

(Arbitraža)

Ukoliko Općinski načelnik, Općinsko vijeće ili jedna trećina vijećnika smatraju da usvojeni budžet u određenoj poziciji može ugroziti funkcionisanje Općine, mogu u roku od sedam (7) dana tražiti arbitražu u skladu sa zakonom.

Član 113.

(Upravljanje prihodima i rashodima, odgovornost za izvršavanje budžeta)

(1) Općinski načelnik upravlja prihodima i rashodima utvrđenim u budžetu Općine i odgovoran je za izvršavanje budžeta kroz izvještaje o financijskom poslovanju u skladu sa zakonom, odlukom o izvršavanju budžeta i drugim propisima.

(2) Općinsko vijeće nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine Sanski Most, te korisnika općinskog budžeta kada je u pitanju namjena, opseg, dinamika i korištenje odobrenih budžetskih sredstava.

 

Član 114.

(Zaduživanje, davanje jamstva i garancije)

Općina se može zaduživati, davati jamstva i garancije u skladu sa zakonom uz uvjet da ne ugrozi izvršavanje zakonskih obaveza.

DIO JEDANAESTI -  PROPISI I DRUGI AKTI OPĆINE

Član 115.

(Ustavnost i zakonitost propisa i akata)

Propisi i drugi opći i pojedinačni akti Općine moraju biti u saglasnosti sa Ustavom i zakonom.

 

Član 116.

(Propisi i akti Općinskog vijeća)

(1) Općinsko vijeće u okviru samoupravnog djelokruga donosi propise, opće i pojedinačne akte, preporuke, smjernice, naredbe, deklaracije, rezolucije.

(2) Propisi općinskog vijeća su: statut, budžet, godišnji izvještaj o izvršenju budžeta, planski dokumenti, odluke, pravila, pravilnici, poslovnik općinskog vijeća i drugi propisi utvrđeni poslovnikom Općinskog vijeća.

            (3) Akti općinskog vijeća su: odluke, rješenja, zaključci, naredbe i drugi akti.

(4) Poslovnikom o radnu općinskog vijeća utvrđuje se način i postupak donošenja propisa i akata Općinskog vijeća.

(5) Propisi i opći akti objavljivaju se u Službenom glasniku općine Sanski Most.

Član 117.

(Opći akti Općinskog načelnika)

(1) Općinski načelnik može donositi opće akte za izvršavanje propisa koje donese vijeće kada je za to ovlašten tim propisima.

(2) Opći akti Općinskog načelnika su: pravilnik, upustvo, naredba i drugi akti.

(3) Opći akti iz stava 1. ovog člana objavljuju se u Službenom glasniku općine Sanski Most.

(4) Općinski načelnik može donositi i odluke ako je to posebnim zakonom propisano.

Član 118.

(Pojedinačni akti Općinskog načelnika)

(1) Općinski načelnik u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, koji se odnose na upravno rješavanje i rješavanje o pravima, dužnostima i odgovornosti državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa, kao i u drugim pojedinačnim stvarima, donosi rješenja, zaključke i druge pojedinačne akte predviđene posebnim propisima.

(2) Za donošenje pojedinačnih akata iz stava (1) ovog člana Općinski načelnik može ovlastiti rukovodeće državne službenike ili druge službenike za određena pitanja, o čemu su dužni donijeti pisano rješenje.

Član 119.

(Pravni lijekovi protiv pravnih akata, radnji i mjera Općinskog načelnika)

          Protiv pojedinačnih upravnih akata, radnji i mjera Općinskog načelnika donesenih u prvom stepenu, koje se odnose na pitanja koja po Ustavu i zakonu čine isključivo samoupravni djelokrug Općine, može se izjaviti žalba komisiji koju kao drugostepeni organ u skladu sa odredbama statuta i drugim propisima, osniva Općinsko vijeće.

Član 120.

(Objavljivanje općinskih propisa i drugih akata)

U Službenom glasniku  Općine Sanski Most osim odluka i drugih općih akata, objavljuju se autentična tumačenja tih akata, rješenja, budžet Općine, godišnji izvještaj o izvršenju budžeta, raspolaganje općinskom imovinom, te drugi akti kada to odrede organi koji ih donose.

Član 121.

(Stupanje na snagu općinskih propisa i drugih akata)

(1) Odluke i drugi opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku općine Sanski Most.

(2) Izuzetno, općim aktom može se iz naročito opravdanih razloga odrediti kraći rok od roka propisanog u prethodnom stavu.

 

DIO DVANAESTI -  DONOŠENJE I PROMJENE STATUTA OPĆINE

 

Član 122.

(Odluka o izradi statuta)

Postupak za donošenje Statuta pokreće se donošenjem Odluke o izradi Statuta i obuhvata: pripremu i razmatranje nacrta, javnu raspravu, utvrđivanje prijedloga i usvajanje statuta Općine.

Član 123.

(Komisija za izradu statuta)

Općinsko vijeće formira Komisiju za izradu Statuta Općine u koju se imenuju istaknuti naučni, stručni i javni radnici.

Član 124.

(Prijedlog za promjenu statuta)

(1) Postupak za promjenu Statuta Općine pokreće se prijedlogom za promjenu statuta.

(2) Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti Općinski načelnik, stalna radna tijela Općinskog vijeća,  jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća.

(3) Prijedlog iz stava (2) ovog člana mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedavajućem Općinskog vijeća u pismenoj formi.

(4) Prijedlog za promjenu Statuta predsjedavajući Općinskog vijeća upućuje Komisiji za izradu Statuta Općine, koja je razmatra i uz mišljenje upućuje Općinskom vijeću.

Član 125.

(Rasprava o prijedlogu za promjenu statuta)

                (1) O prijedlogu za promjenu  Statuta provodi se rasprava na sjednici Općinskog vijeća.

(2) Prihvaćeni prijedlog promjene Statuta dostavlja se vijećnicima Općinskog vijeća, organima mjesnih zajednica, udruženjima koja djeluju na području Općine radi vođenja javne rasprave o predloženim promjenama i davanju primjedbi i prijedloga, nakon čega se prijedlog upućuje općinskom vijeću na usvajanje.

(3) Ako se ne prihvati prijedlog za promjenu Statuta, isti se ne može ponovno staviti na dnevni red sjednice Općinskog vijeća, prije isteka šest mjeseci, kada je rasprava o prijedlogu na Općinskom vijeću zaključena.

Član 126.

(Statutarna odluka)

(1) O izmjeni i dopuni Statuta, Općinsko vijeće donosi statutarnu odluku.

(2) Komisija za izradu Statuta Općine može podnošenjem prijedloga statutarne odluke predložiti izmjenu i dopunu Statuta, radi usklađivanja Statuta sa zakonom bez prethodne rasprave.

Član 127.

(Donošenje statuta i statutarne odluke)

(1) Predlagač prijedloga Statuta i prijedloga statutarne odluke je  Statutarno-pravna komisija Općinskog vijeća.

(2) Statut i statutarna odluka donose se dvotrećinskom većinom glasova svih vijećnika u Općinskom vijeću.

DIO TRINAESTI -  JAVNOST RADA I INFORMISANJE

Član 128.

(Javnost rada organa i radnih tijela i informisanje javnosti)

(1) Općina je dužna osigurati javnost rada svojih organa u postupku donošenja odluka te omogućiti građanima da neposredno učestvuju u postupku donošenja odluka i odlučivanju, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

(2) Na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća omogućuje se prisustvovanje predstavnicima sredstava javnog informisanja i građanima u skladu sa Poslovnikom  Općinskog vijeća.

(3) Općinsko vijeće dužno je upoznati javnost o obavljanju poslova iz svoga djelokruga i izvještavati je o svome radu i radu svojih tijela preko sredstava javnog informisanja, ili na drugi pogodan način.

Član 129.

(Transparentnost rada)

(1) Transparentnost rada Općine ostvaruje se kroz otvorenost postupka realizacije općinskih propisa i akata, kroz primjenu zakona i drugih propisa te kroz upoznavanja javnosti sa njihovom primjenom.

(2) Transparentnost se obezbjeđuje kroz slobodan pristup informacijama i informisanje  javnosti, objavljivanja izvještaja, budžeta i drugih sadržaja vlastitog informacijskog sistema, informativnog biltena i kroz druge oblike informisanja.

Član 130.

(Objavljivanje propisa i akata)

(1)Općina objavljuje donesene propise i akte iz svoje nadležnosti.

(2)Općina neće objaviti ili na drugi način učiniti javno dostupnim propise i akte čije bi objavljivanje bilo u suprotnosti sa zakonom, drugim propisima i aktima Općinskog vijeća, kao ni informacije koje uključuju lične interese koji se odnose na privatnost trećeg lica, osim ako je to opravdano javnim interesima.

DIO ČETRNAESTI -  ODNOS OPĆINE I GRAĐANA

Član 131.

(Organizacija rada i poslovanja)

Općina će organizirati svoj rad i poslovanje tako da građani i pravna lica mogu na jednostavan i djelotvoran način ostvariti  svoja ustavom zajamčena prava i zakonom zaštićene interese te ispunjavati građanske dužnosti.

Član 132.

(Radno vrijeme i dostupnost Općinskog organa uprave građanima)

(1) Općinski organ uprave mora dopustiti građanima uvid u važeće zakone i druge propise te opća akta Općine.

(2) Sedmični i dnevni raspored radnog vremena i druga pitanja u vezi sa radnim vremenom u općinskom organu uprave, utvrđuje Općinski načelnik  o čemu građani moraju biti na prikladan način javno obaviješteni.

 

DIO PETNAESTI - ODNOS I SARADNJA SA FEDERALNIM I KANTONALNIM VLASTIMA i UPRAVNI NADZOR NAD RADOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Član 133.

(Djelovanje gradske i kantonalne vlasti)

(1) Općinske i kantonalne vlasti djeluju zajednički na partnerskim osnovama, osim u oblasti upravnog nadzora, u skladu sa zakonom.

(2) Upravni  nadzor  nad  radom  Općine  vrše  nadležni  kantonalni  organi  u  okviru  svojih  odgovarajućih područja nadležnosti utvrđenih zakonom.

(3) Upravni nadzor nad aktivnostima Općine ne ograničava pravo lokalnih vlasti da samostalno i u skladu sa zakonom upravljaju javnim poslovima koji spadaju u djelokrug njihovih vlastitih nadležnosti.

(4) Nadzor nad vršenjem vlastitih nadležnosti Općine ograničava se na nadzor nad zakonitošću poduzetih aktivnosti.

Član 134.

(Davanje inicijativa, mišljenja i prijedloga)

(1) Općina i  Unsko sanski  kanton, međusobno surađuju radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa, a posebno u postupku donošenja zakona i drugih akata koji se neposredno tiču Općine, te u tom smislu Općina daje inicijative, mišljenja i prijedloge ovlaštenim organima.

(2) Inicijative, mišljenja i prijedloge u ime Općine mogu podnositi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, kao i vijećnici pojedinačno.

Član 135.

(Obaveza informisanja, primjena upustva i smjernica)

(1)Općina je dužna informisati federalne, odnosno kantonalne vlasti o svim pitanjima i problemima značajnim za izvršavanje prenesenih nadležnosti, a naročito o problemima u provođenju utvrđene politike i izvršavanju propisa.

(2) U vršenju povjerenih ovlaštenja i izvršavanju prenesenih poslova Općina je dužna primjenjivati uputstva i smjernice koje dobije od federalnih i kantonalnih vlasti u skladu sa zakonom.

Član 136.

(Obaveza konsultiranja Općine putem Saveza općina i gradova)

(1) Federalne i kantonalne vlasti dužne su u najvećoj mogućoj mjeri konsultovati Općinu u postupku donošenja propisa koji ih se direktno tiču.

(2) Konsultovanje u smislu prethodnog stava kantonalne vlasti vrše putem Saveza općina i gradova ukoliko je Općina članica tog Saveza.

DIO ŠESNAESTI - UDRUŽIVANJE I SARADNJA SA DRUGIM OPĆINAMA U ZEMLJI  I   INOSTRANSTVU

Član 137.

(Saradnja sa gradovima i općinama)

(1) Radi ostvarivanja zajedničkih interesa Općina uspostavlja i održava suradnju sa gradovima i općinama u kantonu, Federaciji Bosne i Hercegovine i Bosni i Hercegovini.    

(2) O oblicima i načinu suradnje Općina zaključuje sporazum.

Član 138.

(Saradnja sa lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država)

(1) Općina može uspostaviti trajnu prijateljsku suradnju i druge oblike suradnje sa lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država u skladu sa općinskom odlukom.

(2) O uspostavljanju suradnje, odnosno sklapanju sporazuma o suradnji te sadržaju i oblicima suradnje odlučuje Općinsko vijeće, pod uslovima utvrđenim zakonom i ovim statutom.

(3) Općina može odlukom Općinskog vijeća proglasiti prijateljskim pojedini grad u zemlji i inozemstvu zbog njegova doprinosa u uspostavljanju i razvoju međusobnih odnosa kojima se ostvaruje prijateljstvo i potiče se razvoj Općine i države Bosne i Hercegovine.

DIO SEDAMNAESTI - UPRAVNI NADZOR

Član  139.

(Nadzor nad provođenjem statuta)

(1)Nadzor nad provođenjem ovog Statuta vrši  Statutarnopravna komisija općine Sanski Most.

(2)Način vršenja nadzora iz predhodnog stava detaljnije se uređuje Poslovnikom Općinskog vijeća.

DIO OSMANAESTI - PRELAZNE I  ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 140.

(Usklađivanje propisa i akata sa Statutom)

(1) Općina Sanski Most će uskladiti svoje propise i akte sa ovim Statutom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog statuta.

(2) Javna preduzeća i ustanove, te drugi organi čiji je osnivač Općina, izvršit će usklađivanje svojih propisa i akata sa ovim Statutom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

(3) Mjesne zajednice će donijeti svoje statute u roku od dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

(4) Propisi i opći akti koji su doneseni prije stupanja na snagu ovog Statuta ostaju na snazi do donošenja novih propisa.

Član 141.

(Prestanak važenja statuta Općine)

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Općine Sanski Most objavljen u „Službenom glasniku općine sanski Most“, broj 4/08, 5/08, 5/09, 2/10 i 9/11.

Član 142.

(Stupanje na snagu statuta Općine)

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Općine Sanski Most. 

Broj: ____________/18.                                                     Predsjedavajuća Općinskog vijeća

Dana:________2018.godine                                                                Desanka Miljević                              

Pravni osnov:

 

 1. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, , poglavlja IV člana 1. i poglavlja V, odjeljak A, člana 11.b.
 2. Ustav Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ , br.1/04 i 11/04), člana 13.
 3. Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj 49/06),
 4. Zakon o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona član 12. stav 1, 2 i 3 (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 8/11)
 5. Zakon o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 19/08)
 6. Zakon o pečatu Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik USK“ 1/95,3/97)

Obrazloženje:

Općinsko vijeće općine Sanski Most je 31.10.2017. godine na 13. sjednici donijelo Odluku o pristupanju izrade Statuta općine Sanski Most što je u skladu sa članom 117. Statuta općine Sanski Most („Službeni glasnik općine Sanski Most“, br. 4/08, 5/08, 5/09, 02/10 i 9/11).

Imenovana je Komisija za izradu Statuta općine Sanski Most koja je sačinila prijedlog  nacrta Statuta općine Sanski Most, te je isti uputila Statutarno-pravnoj komisiji u skladu sa članom 123. Statuta općine Sanski Most („Službeni glasnik općine Sanski Most“, br. 4/08, 5/08, 5/09, 02/10 i 9/11).

Dana 18.04.2018. godine Statutarno-pravna komisija je razmotrila predloženi  nacrt i nakon rasprave, gdje su date određene primjedbe i sugestije koje su ugrađene u predloženi akt uputila Općinskom vijeće na dalje razmatranje.

                                                                                                  Predsjednik Komisije za izradu Statuta

                                                                                                      Sabahudin Punović, dipl.pravnik