Na osnovu člana 10. tačka 5. Odluke o finansiranju i sufinansiranju projekata organizacija civilnog društva (OCD), odnosno nevladinih i neprofitnih organizacija koje djeluju na području općine Sanski Most ("Službeni glasnik općine Sanski Most", br. 2/17, 8/17 i 6/19), Općinski načelnik utvrđuje konačan prijedlog projekata za finansiranje/sufinansiranje, i to:

Spisak OCD korisnika