Na osnovu člana 82. Zakona o državnoj službi u Unsko sanskom kantonu ("Službeni glasnik USK", br. 14/17 i 15/20), člana 108. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH“, broj 64/09) i Odluke o potrebi prijema pripravnika srednje školske spreme u Službi civilne zaštite broj: 01-30-2430/2020 od 25.08.2020. godine, Jedinstveni općinski organ uprave općine Sanski Most sa sjedištem u Sanskom Mostu na adresi Trg ljiljana 1, objavljuje:

JAVNI OGLAS

za prijem pripravnika u Službi civilne zaštite u Jedinstvenom općinskom organu uprave općine Sanski Most

1. Pripravnik vatrogasac ................................................................................................(1) izvršilac

OPĆI UVJETI

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete utvrđene u članu 76. Zakona o državnoj službi u Unsko - sanskom kantonu :

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,

b) da je stariji od 18 godina,

c) da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,

d) da ima odgovarajuću vrstu i stepen školske spreme,

e) da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

f) da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

POSEBNI UVJETI

Pored općih uvjeta utvrđenih u članu 76. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu kandidati trebaju ispunjavati sljedeće posebne uvjete utvrđene u Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH“, broj 64/09):

 1. da ima najmanje III stepen školske spreme odgovarajuće struke tehničkog smjera (vatrogasne, građevinske, metalske, hemijske, električarske, šumarske ili drugi smjer tehničke struke)

 2. da je psihofizički i zdravstveno sposoban za vršenje poslova vatrogasca

 3. da nije osuđivan za krivično djelo protiv života i krivično djelo protiv imovine

 4. da nije stariji od 25 godina života.

SPISAK POTREBNIH DOKUMENATA KOJIMA SE DOKAZUJE ISPUNJAVANJE USLOVA IZ OGLASA

Kandidati su dužni uz prijavu na javni oglas dostaviti sljedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije) i to:

 1. Prijavu na Javni oglas sa kratkom biografijom i kontakt podacima (adresa i broj telefona),

 2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca)

 3. Izvod iz matične knjige rođenih

 4. Diploma/Svjedodžba o traženoj vrsti i stepenu stručne spreme

 5. Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca)

 6. Ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine

 7. Ovjerena izjava kandidata da nije osuđivan za krivično djelo protiv života i krivično dijelo protiv imovine

 8. Ovjerena izjava da kandidat nema radni staž i iskustvo u struci nakon sticanja srednje stručne spreme.

NAPOMENE

Pravo prijave na javni oglas imaju lica koja poslije stečenog najmanje III stepena stručne spreme nemaju radnog staža i iskustva u struci neophodnog za samostalan rad i polaganje stručnog ispita.

U skladu sa odredbama člana 108. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH“, broj 64/09) i člana 82. Zakona o državnoj službi u Unsko sanskom kantonu ("Službeni glasnik USK", br. 14/17 i 15/20) prijem pripravnika vrši se na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci.

Izabrani kandidati su, prije stupanja na rad dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova Pripravnika – vatrogasca, izdato od nadležne zdravstvene ustanove i uvjerenje Ministarstva unutrašnjih poslova da nije kažnjavan (original ili ovjerena fotokopija – ne starija od 3 mjeseca) u roku od 8 (osam) dana od prijema obavještenja o rezultatima oglasa.

Oglas se ima objaviti na službenoj internet stranici Općine Sanski Most www.sanskimost.gov.ba.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA I ADRESA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijavu sa traženom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog oglasa na službenoj internet stranici Općine Sanski Most.

Prijava se podnosi u zatvorenoj koverti lično u Centru za pružanje usluga građanima, općine Sanski Most ili se dostavlja putem pošte, preporučeno na adresu:

Jedinstveni općinski organ uprave općine Sanski Most

Trg ljiljana 1,79260 Sanski Most sa naznakom

Javni oglas za prijem pripravnika u Službi civilne zaštite u Jedinstvenom općinskom organu uprave općine Sanski Most

broj: 05-30-2434/20” - NE OTVARATI

Neblagovremen i nepotpune prijave kandidata neće biti uzete u razmatranje.

OPĆINSKI NAČELNIK

s.r. Faris Hasanbegović, prof.