Općina Sanski Most putem javnog nadmetanja – licitacije prodaje nekretninu  označenu kao parcela br.108/6 zv."Prema kamenolomu"ostalo neplodno zemljište u površini od 308 m2 upisano u ZKU br.181 K.O.Sanski Most IV sa pravom vlasništva općine S.Most.

Detalje Javnog nadmetanja - licitacije možete preuzeti OVDJE.