U skladu sa informacijama sa sastanka vezanog za učešće Općine Sanski Most u projektu Unapređenje društvene kohezije kroz saradnju u oblasti pružanja lokalnih usluga u Bosni i Hercegovini” produžen je rok za prijave na Javni poziv za poziciju UN Volontera u našoj lokalnoj zajednici.

Svi zainteresovani volonteri mogu se javiti na ovaj Javni poziv, informacije vezane za trajanje Javnog poziva i do kada se možete javiti, pronađite klikom na poveznicu: https://app.unv.org/opportunities/1724026994639104

Tekst Javnog poziva možete preuzeti na ovom linku: https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=112425

Neoficijelni prevod teksta Javnog poziva možete pročitati ispod:

Opće informacije

Naziv funkcije

Volonter u zajednici u Socijalnim službama

Zemlja;

Bosna i Hercegovina

Očekivani datum početka

04.06. 2023

Cilj održivog razvoja

 1. Dobro zdravlje i blagostanje

Kategorija volontera

Nacionalni volonter zajednice UN-a

Opis zadatka (DoA) rezerviran za osobe s invaliditetom

Ne

Organizacija;

UNDP

Očekivani datum završetka

28.11.2023

Broj pozicija;

1

Mjesto službe

Sanski Most

Detalji:

Misija i ciljevi

Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) globalna je razvojna mreža UN-a koja djeluje u 177 zemalja i teritorija. U skladu sa svojim Državnim programom za razdoblje 2021.-2025 (CPD), UNDP u Bosni i Hercegovini (BIH) fokusiran je na održivi i uključivi rast, upravljanje usmjereno na ljude i socijalnu koheziju. UNDP je u potpunosti predan podršci BiH u pogledu njenih obaveza iz Agende 2030, kao i u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU). Ishodi CPD-a odgovaraju trima ishodima Partnerstva za održivi razvoj: Okvir saradnje Bosne i Hercegovine i Ujedinjenih nacija za održivi razvoj 2021 – 2025. (ishod 1 o otpornom, održivom i uključivom rastu, ishod 4 o odgovornim i transparentnim sastavima upravljanja i ishod 5 o socijalnoj koheziji i povjerenju).

Individualno smo i kolektivno odgovorni za njegovanje i promovisanje organizacijske kulture etike i integriteta u kojoj poštujemo i podržavamo vrijednosti organizacije i u kojoj je osoblje osnaženo i motivirano za postizanje rezultata održivog razvoja. Tražimo ljude koji su pravedni, nepristrani i pošteni. Cijenimo dinamične i prilagodljive osobe koje se ne boje kreativno razmišljati te su proaktivne, fleksibilne i odgovorne.

Kontekst

Ovaj UNV zadatak dio je UNDP-ovog projekta pod nazivom Održavanje mira i socijalne kohezije u Bosni i Hercegovini kroz poboljšanu međuopćinsku i međuentitetsku suradnju na lokalnim uslugama (SPSC), koji se provodi zajedno s Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) u devet lokalnih samouprava u zapadnoj Bosni i Hercegovini. Projekat podržava intervencije za jačanje društvenih struktura i usluga, s ciljem da se muškarcima, ženama i mladima u ciljanim zajednicama pruži unaprijeđena kvaliteta usluga utemeljena na potrebama korisnika. U tu svrhu, projekat će se usredotočiti na usluge koje se pružaju na razini zajednice, kao i na savjetodavne usluge namijenjene obiteljima, djeci, mladima, starijim osobama, osobama s mentalnim i fizičkim poteškoćama, siromašnima i drugim pojedincima i obiteljima u nepovoljnom položaju.

Opis zadatka

Unutar delegiranih ovlasti i pod nadzorom koordinatora UNV-ovih volontera u zajednici, UN-ovi volonteri u zajednici bit će katalizatori angažmana zajednice, pružajući podršku u podizanju svijesti u svojim zajednicama, unaprijeđujući sudjelovanje zajednice u donošenju odluka i pridonoseći povećanom zadovoljstvu zajednica pružanjem socijalnih usluga. Konkretno, angažovana osoba bit će smještena u Centru za socijalni rad u Sanskom Mostu i obavljat će sljedeće poslove:

 1. pružiti podršku instituciji (Centar za socijalni rad) u ciljanoj zajednici,
 2. pomoći u mapiranju prioritetnih socijalnih usluga,
 3. podržati doseg do korisnika socijalnih usluga, npr. kroz pružanje socijalne podrške i poboljšanje pristupa ranjivoj populaciji
 4. bilježiti i izvještavati o aktivnostima i najboljim praksama
 5. sve druge povezane zadatke koje može zahtijevati ili dodijeliti supervizor.

To će, također, uključivati rad na terenu radi susreta s korisnicima, pružanje podrške u organizaciji sastanaka, prikupljanje i čuvanje podataka te druge poslove iz djelokruga rada.

Nadalje, volontere UN-a potiče se da integriraju programski mandat volontera UN-a u svoj zadatak i promovišu volontersko djelovanje kroz angažman u zajednicama tijekom svog rada. Kao takvi, volonteri UN-a trebali bi posvetiti dio svog radnog vremena nekim od sljedećih predloženih aktivnosti:

 • • Ojačati svoje znanje i razumijevanje koncepta volonterstva čitanjem relevantnih publikacija UNV-a i vanjskih publikacija te aktivno sudjelovati u aktivnostima UNV-a (na primjer u događajima kojima se obilježava Međunarodni dan volontera);
 • • Poznavati i graditi na tradicionalnim i/ili lokalnim oblicima volontiranja u zemlji domaćinu;
 • • Pružiti godišnja i samoizvještaje na kraju zadatka o radnjama, rezultatima i mogućnostima volontera UN-a.
 • • Doprinesite člancima/zapisima o iskustvima s terena i pošaljite ih za UNV publikacije/web stranice, biltene, izjave za medije, itd.;
 • • Pomoć u UNV Buddy programu za nove volontere UN-a;
 • • Promovisati ili savjetovati lokalne grupe u korištenju online volontiranja ili poticati relevantne lokalne pojedince i organizacije da koriste uslugu UNV-ovog online volontiranja kad god je to tehnički moguće.

Kriteriji:

Dob

18 - 80

Nacionalnost

Kandidat mora biti BiH državljanin ili legalni stanovnik/rezident zemlje

Zahtjevi

Potrebno iskustvo;

0 godina iskustva

 • • Diploma IT-a, ekonomije, društvenih znanosti ili slično smatrat će se prednošću
 • • Volontersko iskustvo u aktivnostima i projektima organizacija civilnog društva smatrat će se prednošću
 • • Radno poznavanje engleskog jezika je prednost
 • • Sposobnost uključivog rada i suradnje s različitim partnerima uključujući članove lokalne zajednice
 • • Općenito dobro poznavanje rada na računalu, uključujući poznavanje Microsoft Excela
 • • Samomotiviran, sposobnost rada uz minimalan nadzor; sposobnost rada u kratkim rokovima

Područje(a) stručnosti

Razvoj zajednice

Vozačka dozvola

-

Jezici

Bosanski, nivo: tečno, potrebno

Srpski, nivo: tečno, potrebno

Hrvatski, nivo: tečno, potrebno

Potrebna razina obrazovanja

Srednja škola

Kompetencije i vrijednosti

 • • Profesionalnost: pokazano razumijevanje operacija relevantnih za UNDP; tehničke sposobnosti ili znanje relevantno ili prenosivo na postupke i pravila UNDP-a; diskrecija, politička osjetljivost, diplomatija i taktičnost u ophođenju s klijentima; sposobnost primjene dobrog prosuđivanja; sposobnost povezivanja i koordinacije s nizom različitih aktera, posebno na višim položajima; prema potrebi, visok stepen autonomije, lične inicijative i sposobnosti preuzimanja vlasništva; snalažljivost i spremnost na prihvaćanje širokih odgovornosti te sposobnost samostalnog rada prema utvrđenim procedurama; sposobnost upravljanja informacijama objektivno, tačno i povjerljivo; responzivan i orijentiran na klijenta;
 • • Integritet: demonstrirati vrijednosti i etičke standarde UN-a i UNDP-a u svakodnevnim aktivnostima i ponašanju dok djeluje bez obzira na osobnu korist; oduprijeti se neprimjerenom političkom pritisku u donošenju odluka; stajati uz odluke koje su u interesu organizacije čak i ako su nepopularne; poduzeti promptne mjere u slučajevima neprofesionalnog ili neetičkog ponašanja; ne zloupotrijebiti moć ili ovlasti;
 • • Timski rad i poštivanje različitosti: sposobnost učinkovitog djelovanja izvan organizacijskih granica; izvrsne međuljudske vještine; sposobnost uspostavljanja i održavanja učinkovitih partnerstava i skladnih radnih odnosa u multikulturalnom, multietničkom okruženju s mješovitim spolovima uz osjetljivost i poštivanje različitosti; osjetljivost i prilagodljivost kulturi, spolu, vjeri, nacionalnosti i dobi; predanost provedbi cilja ravnopravnosti spolova osiguravanjem jednakog sudjelovanja i punog uključivanja žena i muškaraca u sve aspekte operacija UN-a; sposobnost postizanja zajedničkih ciljeva i pružanja smjernica ili obuke kolegama;
 • • Predanost kontinuiranom učenju: inicijativa i volja za učenjem novih vještina i praćenjem novih dostignuća u području stručnosti; sposobnost prilagođavanju promjenama u radnom okruženju.
 • • Planiranje i organiziranje: učinkovite organizacijske vještine i vještine rješavanja problema te sposobnost upravljanja velikim obimom posla na učinkovit i pravovremen način; sposobnost utvrđivanja prioriteta te planiranja, koordiniranja i praćenja (vlastitog) rada; sposobnost rada pod pritiskom, s kratkim rokovima i vođenja istovremeno više različitih projekata/aktivnosti;
 • • Komunikacija: dokazane međuljudske vještine; dobre govorne i pisane komunikacijske vještine, uključujući sposobnost pripreme jasnih i sažetih izvještaja; sposobnost vođenja prezentacija, sažetog artikuliranja opcija i stavova; sposobnost davanja i odbrane preporuka; sposobnost komuniciranja i suosjećanja s osobljem (uključujući nacionalno osoblje), vojnim osobljem, volonterima, kolegama i lokalnim sagovornicima koji dolaze iz vrlo različitih sredina; sposobnost prijenosa informacija i znanja širokom rasponu različitih ciljnih skupina;
 • • Fleksibilnost: prilagodljivost i sposobnost života i rada u potencijalno opasnim i udaljenim uvjetima, koji uključuju fizičke poteškoće i malo udobnosti; raditi neovisno u strogim okruženjima kroz dugotrajna razdoblja; spremnost na putovanje unutar područja operacija i prema potrebi premještaj na druga mjesta dužnosti unutar područja operacija;
 • • Istinska predanost načelima dobrovoljnog angažmana, što uključuje solidarnost, suosjećanje, reciprocitet i samopouzdanje; i predanost misiji i viziji UNDP-a, kao i temeljnim vrijednostima UN-a.

Ostale informacije

Životni uvjeti i napomene

Budući da se radi o nacionalnom zadatku UN-ovog volontera, UN-ov volonter bit će odgovoran za pronalaženje/osiguranje vlastitog smještaja i drugih životnih potrepština.

Izjava o inkluzivnosti

Volonteri Ujedinjenih naroda program su jednakih mogućnosti koji pozdravlja prijave kvalificiranih stručnjaka. Posvećeni smo postizanju raznolikosti u smislu rodnih, zaštićenih karakteristika. Kao dio svoje privrženosti vrijednostima UNV-a, svi volonteri UN-a obvezuju se boriti se protiv bilo kojeg oblika diskriminacije i promicati poštivanje ljudskih prava i dostojanstva pojedinca, bez razlike na rasu, spol, rodni identitet, vjeru, nacionalnost, etničkog porijekla, seksualne orijentacije, invaliditeta, trudnoće, dobi, jezika, društvenog porijekla ili drugog statusa.

Napomena o zahtjevima cijepljenja protiv Covid-19

Odabrani kandidati za određene skupine zanimanja mogu podlijegati zahtjevima vakcinacije (cijepljenja), uključujući protiv SARS-CoV-2 (Covid-19) u skladu s primjenjivom politikom entiteta domaćina