Na osnovu čl. 30. i 38. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu ("Službene
novine Federacije BiH", broj 7/24) i člana 4. stav (4) Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službene novine Federacije BiH", br. 42/10 i 99/19), a u vezi sa članom 28. Zakona o poljoprivredi ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/07, 4/10, 27/12, 7/13 i 82/21), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 70. hitnoj sjednici, održanoj 28.03.2024. godine, donosi

                                  ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PREDUZETNICIMA - POTICAJ ZA POLJOPRIVREDU" UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2024. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA koju možete preuzeti u prilogu!