Pomoćnik općinskog načelnika za urbanizam, prostorno uređenje, građenje i poslovno-stambene poslove, na osnovu ovlaštenja broj: 05-04-1-1366/24 od 02.04.2024. godine, po službenoj dužnosti, na osnovu člana 24. i 39. Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada ("Sl.glasnik USK-a", broj: 32/12), člana 9. Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova upravitelja i izboru prinudnog upravitelja ("Službeni glasnik USK", broj: 11/13) i člana 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl.novine FBIH", broj: 2/98 , 48/99 i 61/22 ), d o n o s i:

R J E Š E NJ E

o imenovanju prinudnog upravitelja

1.Ovim rješenjem imenuje se d.o.o. Zijo & Sin Bihać, ul. Hamze Hume bb, Poslovna zona Kombiteks Bihać (zastupano po direktoru Karabašić Amiru) za prinudnog upravitelja stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na području općine Sanski Most, koje je Rješenjem Kantonalnog ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bihać, broj: 11-49-3762-UP-1/07 od 16.04.2007. godine dobilo Certifikat za vršenje poslova Upravitelja.

2.D.o.o. Zijo & Sin Bihać će vršiti upraviteljske poslove nad sljedećim zgradama koje se nalaze u naselju Fajtovci, općina Sanski Most: ulica Fajtovci bb:

-Stambena zgrada (1 ulaz) ( k.č. 51/2 K.O. Fajtovci);

-Stambeno-poslovna zgrada (1 ulaz) ( k.č. 51/2 K.O. Fajtovci);

3.D.o.o. Zijo & Sin Bihać imenuje se za prinudnog upravitelja na period dok etažni vlasnici ne izvrše izbor upravitelja i dok novoimenovani upravitelj ne preuzme zgradu na upravljanje, u skladu sa Zakonom o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada ("Sl.glasnik USK-a", broj: 32/12), a najduže na period od dvije godine.

4.Inspekcijski nadzor nad provođenjem ovog rješenja vršit će nadležna općinska i kantonalna inspekcija.

5.Žalba na rješenje ne odlaže izvršenje rješenja.

Tekst rješenja možete pročitati ovdje: RJEŠENJE